TechWeb-技术社区's Archiver

发表于 2008-10-23 12:04

配置三层交换的综合事例

                                                                                                        <h2>配置三层交换的综合事例</h2>
C\+Z8c0o2xq%r
t8Li1L `*RTEBEQ                                                
jVr"_td%L&i/I tl8~G{ in [
                                               
/_%^J1f2P1l^uq)FY Y
5a\7i-V6DQz2PF                                                                                                                                                                                                                         ****************************************************************<br />
3Te9_)p3V-o"UeS&|
/i(T8V&P7X@O"f  <br />)Q jn-uA!zWwA
R JJ#Jp
 网络基本情况<br />"~ \!^,t1i(j)e
h*A sL*U-r
 <br />4_!LL2po DZ
)t5y!Z\y._+}K
 <br />N5I[wv:T-m X/Us

*w K SYx[*\ K?7E*c1d  网络拓扑结构为:中心交换机采用Cisco Catalyst 4006-S3,<br />
.^&n{c5Si
X3EVQM  <br />
lr'x$Ln4Wmz-zy2i D@U,P iz
 Supervisor Engine III G引擎位于第1插槽,用于实现三层交换;1块24口<br /> U MP w.P*tq/]}
$Y~Iu%_+kN:M9_
 <br />
ZGp|;d fw i+}D:D
 1000Base-T模块位于第2插槽,用于连接网络服务器;1块6端口1000Base-X模块位<br />S!Q o~4A7? i%j

R7lW)^0Z,t  <br />)v;wv&X$]
#b~+kZ ~Q {&]P
 于第3插槽,用于连接6台骨干交换机。一台交换机采用Cisco Catalyst 3550-<br />L*Yw5d%O"U| j5S W

2N Ep"O.@7W_@U  <br />a ?#z/yl5T/dl'~

kRo1TB?:A  24-EMI,并安装1块1000Base-X GBIC千兆模块。一台交换机采用Cisco <br />*Y,g6\ |1NL3tZ

:U.P-c~l IoB  <br />
8My,S#N}U4y
rN$E5nD z6@'d  Catalyst 3550-24-SMI,也安装1块1000Base-X GBIC千兆模块。另外四台交换机<br />
AP.wZ!b,a}E 2x km(jPQ3XR
 <br />L&\@qa2w"sW ZK
^ Mgp5Ds
 采用Cisco Catalyst 2950G-24-SMI,安装1块1000Base-T GBIC千兆模块。<br />
:l6AHZMS;z9p g;E$Kar
 <br />
%Ix7nNx4}9@
cVr'|8b kT2R  所有服务器划分为一个VLAN,即VLAN 50。四台Catalyst 2950G-24-SMI交换机也只划分为一个VLAN,分别为VLAN 60、VLAN 70、VLAN 80和VLAN 90。<br />
%i3XE Mg7mI i@{hrWdT%`
 <br />
[:U T~o%ao
;~&q"G"k+Y5E$zZ r8j~  Catalyst 3550-24-EMI划分为4个VLAN,分别为VLAN 10、VLAN 20、VLAN 30和<br />
(H)K&E p0rX u
+_I,[QKJ X.R#`$@  <br />
MRc aQ9r G4|x\t4Ha x _F?&Bk4D
 VLAN 40。Catalyst 3550-24-SMI划分2个VLAN,分别为VLAN 60和VLAN 80,与另<br />
?6@ a dO+m.I;Mn
}$g H-xyo4^w  <br />"bAW UrL
b0Ta A2^m
 外两台Catalyst 2950G-24-SMI交换机分别位于同一VLAN。<br />
4Ei7dF['D;JA {(ygj
df#a]T?  <br />
w.EV D4G3\i r2Nn v:|q[W&PY
 <br />
&M,xd5a6Mw;o
VR/H@6[7}&x  <br />
J'Rq7K2Q*Yur H|g5@3c#a ~JV4Y/c
 ***************************实例分析****************************<br />]7H$@ \4|x
H |o}\.P8n-m
 <br />
k:eL7jya5L9Q fhjz}$Ro
 <br />
E{f*\yl8T"jhP`;Ec
Z!F e D&|&ei!a  由于所有Catalyst 2950G交换机都是一个独立的VLAN,因此,必须先在<br />sDD$Qq1pb"m#E
*E.X P9Ai6O
 <br />
{c5R [+DNh"u
l [ {(R'tD'U7Q6Oc^9c#M  这些交换机上创建VLAN(VLAN 60~VLAN 90),并将所有端口都指定至该VLAN。然<br />
/\4B9TD)md
2b6S Q5XL#A'C4[ N  <br />
D7n2Y,Le 6W*vmJ\1xHDE
 后,再在Catalyst 4006交换机相应端口上分别创建VLAN。Catalyst 4006的<br />Y)P7S7?8p"Y:QL

~nQl ?&v:q  <br />&b zPi Q

3f\r;[!M0~ O5WKh  1000Base-X端口分别与各Catalyst 2950G的1000Base-X端口连接。其中,<br />J)@Q d] oPq

@] _9f{Ej  <br />
wb%I&|!AH;nO vO
]`;r+w0nb&\!i  GigabitEthernet3/2端口连接至1号Catalyst 2950交换机(VLAN 60),GigabitEthernet3/3端口连接至2号Catalyst 2950交换机(VLAN 70),GigabitEthernet3/4端口连接至3号Catalyst 2950交换机(VLAN 80),GigabitEthernet3/5端口连接至4号Catalyst 2950交换机(VLAN 90),GigabitEthernet3/6端口连接至6号楼交换机(VLAN 80)。<br />
$?@&`y}n[.p.i!s'g ,?p,z(fGY0\:W
 <br />
E%KvL/{X 9xdi s0J2dWA*B
 <br />
];zbnR7WD
{ p/CT{j$lW  由于在Catalyst 3550-24-EMI上划分有4个VLAN(VLAN 10~VLAN 40),而4个VLAN都需借助于一条1000Base-X链路实现与Catalyst 4006的GigabitEthernet3/1端口连接,因此,必须在Catalyst 4006与Catalyst 3550-24- EMI之间创建一个Trunk。<br />1X$MpX)t[7A:B
E)E!yBc.xyb2D&a1H
 <br />
[~ _D;ZP d ~&P3u$J*hi([1S
 <br />
oo S.C9l x vC&|a_|tY_e(E
 同样,在Catalyst 3550-24-SMI上划分有2个VLAN(VLAN 60和VLAN 80),而4个VLAN都需借助于一条1000Base-X链路实现与Catalyst 4006的GigabitEthernet3/6端口连接,因此,必须在Catalyst 4006与Catalyst 3550-24- EMI之间创建一个Trunk。<br />
(l B {,X zp&`~xsQ
d4TA'y4fS sZ2N0d  <br /> I#T J(e"{}af|&l

JCc-b#cQ A#lqm  <br />
8uL]%^*P 5m.x`}:X(U
 另外,所有服务器均连接至Catalyst 4006的1000Base-T模块,并单独成为一个VLAN(VLAN 90),因此,也必须为这些交换机创建一个VLAN,并将所有端口指定至该VLAN。需要注意的是,考虑到网络管理的需要,也可以剩余几个RJ-45端口(如21至24端口)不指定至任何VLAN,从而便于连接网络管理设备。默认状态下,所有端口都属于VLAN1,而且也只有在VLAN1中才能实现对网络中所有设备的管理。<br />
0w [J\K/@
{s E3w/c7X/xK  <br />s#aY/ux^x
H3ZY9j6~w put
 <br />
#ojdq!i P)W@Lr-Qy `3\3L"b)M? mLI?
 ***************************配置清单******************************<br />$XwP:a p4UeIC%K @M2U

Z]g;xBi+n  <br />\.O8W8eD1m wp ]`
| we"Q8T"t O
 <br />
OYQ@e E|e|(Ck&n.{`M
 ●Cisco Catalyst 4006交换机配置清单<br />;Ab@R[oy!f

#w jiJR7Lp^  Current configuration : 5594 bytes<br />
{0J6YM o_4n Hb.\ .v9nP$q8DE
 !<br />B x?2[C M

j^e%VEdiQ  version 12.1<br />^$xTp(_ ~BW
:?A)o:j-_1h3t
 no service pad<br />_*G Mr B:RnF

!L!_N/H'} w  service timestamps debug uptime<br />
JV0c$B;Q e"i s(\ W!mO)G2B@7?w
 service timestamps log uptime<br />
:~*C|0kn"d
GF/W#epZSB  no service password-encryption<br />
:D2s%Y|/~+[n
f.W RY(M-Mur  service compress-config<br />
P#x9e h.} gQe\
c:aG#Q}(\b g9Z&DB  !<br />#Gs/}3VeX

A!DPUP Bge  hostname hsnc<br />
J d(tf^1i]/w;X
M h;xmi3lf+s3M  !<br />5N)c:{n"{K.VW S l

DA`"to#W  boot system bootflash:cat4000-is-mz.121-8a.EW1.bin<br />jW t+Y*o1](m

j I5`1s0CnO0Y  no logging console<br />
g? p6mG^ 2B(q8p Kw-T6@J
 enable secret level 1 5 $1$rkQW$1HKyKdN5f.Ri5zxeoF8Yv/<br />V6z.ZdGSF?!x jx

P'a,UMh.k#nKh2F  !<br />#F:O$}C8QA

S'A)x7Xzr4I.x3VS  ip subnet-zero<br />a:W(C!O6Vo
-mW/dUI,g eS&QJ
 !<br />GL4K$X6IL]Z/L

.n-Lq2d^)a!w  !<br />_|eJ Ws)B
X&[J%I _S/H:g9_Nh
 !<br />
x2KS,Z#c4]0n DN'h6?#r3Y2~fS/x
 interface GigabitEthernet1/1<br />
&D{.V [ tqW
+CE4`;G4`"k,QS  no snmp trap link-status<br />
_wAPa+]#PD kl[vn-]0G["y
 !--不为Supervisor Engine III G引擎中的1000Base-X插槽指定VLAN<br />
b`s*dy%qb
td*qi+Uv6HW  interface GigabitEthernet1/2<br />
-~ A}/S$p8}
1R:W0_*V4X:eX7Y  no snmp trap link-status<br />5z'U+}$H,n
$S3N9k"mW;b1}J
 !<br />)R(x/|b.T.~._3Y ?9T8v

Q'B|ij$Z!K3L  !<br />Gv.jR^(kC t

2DHAa*A4R!j2`  interface GigabitEthernet2/1<br />
R+q$xG!b #N$^)x.sFn6o
 switchport access vlan 50<br /> Zz2lrIx6F;R4\8X ?

$`nz'q1y;m4|6v  no snmp trap link-status<br />QCOLBne
AEI;P'xFn!pV2S}.T
 !--将端口GigabitEthernet2/1指定至VLAN 50<br />9R7o2}7x0z

5Uf_}!SH z  !<br /> j:yNn#a#fN6{r

^]:s ~;yb"~ P  interface GigabitEthernet2/2<br />
P#t)}$pXC4DL @6X2e XcB
 switchport access vlan 50<br />wS.V8kH/_ s8F

Is z[ Pq9fd Q(@ ~ Bc  no snmp trap link-status<br />
~Rb9`gkw DI+W8~:AcHpn
 !<br />4`8scB?"@/zolOe
(@`O1y L J6f^4@&q
 interface GigabitEthernet2/3<br />RK|oLVc du
t6w6L._2I9t]6z+_
 switchport access vlan 50<br />$NG,Bu \K&t*U

#?J2y H H%Q'c  no snmp trap link-status<br />e]$hq*lk;t
1S~g Ob
 !<br />
/hN*?b r!r UK},z6Oud
 interface GigabitEthernet2/4<br />x#d[ RMqbj{
c(|6P"fQt$F
 switchport access vlan 50<br />;}AM![c,f!b

f C``{  no snmp trap link-status<br />
g3t j%Q7g/Z X (x.P&Ts \V9M
 !<br />:TpgC5aT(e

P/n:a:j+ZJ'mM  interface GigabitEthernet2/5<br />.U;x1P1X0al"@

S+e%Cub!uG~)x.q  switchport access vlan 50<br />Grf#alN,ti`
e_#k$~q#BEM
 no snmp trap link-status<br />mN:T [[${,q T
!p4Ed\IC N)I
 !<br />
;]|w%I6p
n(mF1T&M  interface GigabitEthernet2/6<br />(YCYQE*V8y
[f#[)V2BK
 switchport access vlan 50<br />-tM S#W,Q(a0q8^ J
!` {4A_o.M
 no snmp trap link-status<br />B*Gl4~fc+r$V
4mK.ZL;v,s#^(| X
 !<br />
? {`5{wA,|,K6s
E.^s\ j"qA3e  interface GigabitEthernet2/7<br />
.J+AM6MP }9Y
~_k$\1U  switchport access vlan 50<br />$]x1J c.I:oA

S(j3t-QilrE2}.V$w  no snmp trap link-status<br />u']GqY6Rr

*e+UA e5vC?.u s H  !<br />
5Ts K7v$Pt\5N
X,uNz Xtl  interface GigabitEthernet2/8<br />
%o5t uH:Z _eN %g!{:lpz
 switchport access vlan 50<br />.Ci*x[3{^@3n}!o

)qZ!XNj*Z_&O/[ X  no snmp trap link-status<br />u~]{*b8z Tt!xBN(S
&o3q9Recgm vz
 !<br />
X-a+J'j Y%j c/v4H;du7~
 interface GigabitEthernet2/9<br />
},@R1`"P
G!`,p9TR(? S  switchport access vlan 50<br />l!N s N9d

D?y8UL)BzU  no snmp trap link-status<br />
!w(T:C;v9?%]s"`
[6qa(nfM  !<br />
N*[x$cAn;b
-]G!^n&j$fy  interface GigabitEthernet2/10<br />wow](RCaP p

8CwuRq$qj jc0c  switchport access vlan 50<br />\0zl C&^"U$n#T2?6I
B,^Y8p0jRn/c
 no snmp trap link-status<br />
|)_s r,\$R[i^ ,ECA4|;C\5N%Z&A
 !<br />2dw O(mj
Q&S6['F;[
 interface GigabitEthernet2/11<br />
~vah3V nxq2g@V
 switchport access vlan 50<br />
,F4sRO8_;I*V Yz9ynq\
 no snmp trap link-status<br />
)oBN8s/X5BV2iN n S j*?$K*mF'b
 !<br />
v?$Id"W ^ 1u*n,dpy+g H._
 interface GigabitEthernet2/12<br />,P&RQ1se J9zp

"I3{p IY  switchport access vlan 50<br />5q3I&x.i'g_"Q0J:x
7m4J*ji*N1PGlFr
 no snmp trap link-status<br />
%MD j r"iU;T
9vS9n?c  !<br />?Qpv,Hn6EL&_

%n.XZk$s@5c U&E7O  interface GigabitEthernet2/13<br />
5Pf"M q8rYn
fX)Io8@_V8V  switchport access vlan 50<br />
ANuH|8?|!o \.i M+}t,FR+P
 no snmp trap link-status<br /> dVHGej!X7c1c9W

1k[5g'@4?m2?  !<br />4X'\!z3YJ%~-h,K

S8kb1CF  interface GigabitEthernet2/14<br />
E4t~Z\b*z/V
)?.kb1r;g7^t!~  switchport access vlan 50<br />
.Eu J){_*b `
f-mkG"U  no snmp trap link-status<br />c*DN}}v"N

Ki.p p*c`K/_2~  !<br /> Z%y.?M0J

,N'Kd B"Wq-o  interface GigabitEthernet2/15<br />
(~B$y Ic V(H5J/lz'e
 switchport access vlan 50<br />
6iNkPXT*aS6V8L
[\A#G#M&^  no snmp trap link-status<br />
4i9W6t F4@
kC/F+Vw4?S!x  !<br />
M EbR(m9BK
c/^;vbMU.t  interface GigabitEthernet2/16<br />4x-Pp#C_

dw-h?'GpHw(\  switchport access vlan 50<br />-f D+n3^d
o%k C M$F3y)G6H?
 no snmp trap link-status<br />
;M.v'{c}'? !_2\5ZnT"i^'S
 !<br /> m1dC;d8W b9cEuG

QeKk4w,L  interface GigabitEthernet2/17<br />
J\X6cG.A
m9qkrj)t4sA  switchport access vlan 50<br />
#j~"e6T4W { K
JlQ{.A${+ek  no snmp trap link-status<br />#XaLd&\.r'p6B*Y
*@zs(i6^ xn
 !<br />)@^mU s)X*|xvO(c

3Y,~d]u8nU-o  interface GigabitEthernet2/18<br />ve5T,m-V ]c
'Q Wo,m|5\
 switchport access vlan 50<br />
ht#{DC5~ U
V@6cN%T$GD  no snmp trap link-status<br />eM0pl2} G P9d

e~I)x$gTdj  !<br />WM;b2ZHes S

/P^/I%}&h5A6Dt#h  interface GigabitEthernet2/19<br />
p.W WgE pl.I~aa |n,h
 switchport access vlan 50<br />
/K9V,epQD(iK
P!x0xi7al  no snmp trap link-status<br />
Ck)ML9C{"J V$yb[.e%gr/JU
 !<br />J(N8n$M]^#Yc{^r
4U5|-j&uR"P,B9Gxh
 interface GigabitEthernet2/20<br />
/wy.|`H4CE
(k;p0s/bV)N  switchport access vlan 50<br /> }E/R5J(G p?J2{l

,P LkJe7De@_ f  no snmp trap link-status<br />PV4XBs_;]F

1y R.b0L,^6^EyN  !--不将GigabitEthernet2/20~24指定至任何VLAN<br />
}K:fD%w-Jy7?H ^
oG D L1Q e;y  !<br />
;l0S+nseX/Ir \ y7j)~8Z1LRv
 interface GigabitEthernet3/1<br />
4B3k wL-f&_
)d3Wl@?(e2R  switchport trunk encapsulation dot1q<br />
"cs~$fN}$p
E4mksF4h iLo+f  !--启用802.1Q Trunk封装协议,即在该端口创建Trunk<br />nt`&N+v}

NTS;DtW3~  switchport trunk allowed vlan 1-80<br />u+HF-L#D @;A

8Pi}+{U)@#H  !--允许vlan 1-90在该中继线通讯<br />
)Iua~L;J (Z8z/YTl^*v
 !--可以拒绝或允许某个VLAN访问该Trunk<br />
?{7][*]6h!J9]
#\ | pco9j  !--确保未被授权的VLAN通过该Trunk,实现VLAN的访问安全<br />
wSlNw-|z
)pn0DN([n  switchport mode trunk<br />
e6XfPYT*F$A.f VM? V} h%S2h&C5a
 !--将该端口设置为Trunk <br /> @V+c{Z$x*t%r8X
;N't\8Qc
 description netcenter<br />
.?`t5Z9_-V *s g'{I3Sl Z(u
 no snmp trap link-status<br />
"Z.@#GZlb?$f"N[$f
'p3Nm xC/x3j$T Jy  !<br />3Th(h\"X:^ BUKU

B'y]-`:IS+U o  interface GigabitEthernet3/2<br />
"g(pew&Bl;lK H/_]K f#yu7v n
 switchport access vlan 60<br />xy5^ K9c/Ji

O,|k1n Q$t  no snmp trap link-status<br />x|\S`n0T

AdV:\#Q9mo1^'h'sR  !--将端口GigabitEthernet3/2指定至VLAN 60<br /> c9` ws f#U&Q
3H5WIRj^L;q
 !<br />;jBhxW4g+i X8c
fA`/N;]2_IV
 interface GigabitEthernet3/3<br />
HkC"C Y$jd(Q D(PI'S-D1B`z
 switchport access vlan 70<br />
nPt:\e#PN.re C j x*^M)o,`7L
 no snmp trap link-status<br />I5P e,jm$Tx [9P

0F7l}Yx(r&D6^X  !--将端口GigabitEthernet3/3指定至VLAN 70<br />
2W6x&U*c,M lg
$uwTt8KT I  !<br />
B| fNG#Td`v#c
oC,OCx3k;V`  interface GigabitEthernet3/4<br />
$N v z5G%V7Y*@,q(x} t/};L7E)I7ZP(h"Oi!aX ~'PL
 switchport access vlan 80<br />%|;Km@OE7PLy%P i
ql5?D[%I
 no snmp trap link-status<br />&Hp6O6y&G/Gjb4`

RG;{+V(n%L'O&Y  !--将端口GigabitEthernet3/4指定至VLAN 80<br />
.PR9e-?$SZ,Op kf b5H I^N/_;]
 !<br />
qh |Ix.OT HP:I.vJp\D,@
 interface GigabitEthernet3/5<br />
T)kN&t/B9_D$b:w
~%|;D |9\Y6f,}"R$[  switchport access vlan 90<br />L#hH^0A+jV

&o~(v5D"|Gl!d  no snmp trap link-status<br />{'JIhR(B'j.p
#D4Y|N2BOlg qp
 !--将端口GigabitEthernet3/5指定至VLAN 90<br />
w)?t+k6f
6M| W)?+{  !<br />,r+t3J)O` O;I
Cm5cG6Wg(L q
 interface GigabitEthernet3/6<br />A B%tFR I$G ]@'G

v(P/?b P^n  switchport trunk encapsulation dot1q<br />
6f/oR2l&WO IO(mG H^C ]2BN]g'M/`_
 !--启用802.1Q Trunk封装协议,即在该端口创建Trunk<br />
5[u#O!BH#bP'^X
/Af!x mD @  switchport trunk allowed vlan 1-80<br />Y{ez!WDC9V|WY r
m)g,e8a'n9GZ
 !--允许vlan 1-90在该中继线通讯<br />
1OPl$P;V
,ZhH%R{%^%s  !--可以拒绝或允许某个VLAN访问该Trunk<br />
}&{$[j4v(v!zWx
5K8V6dIUzw Ew  !--从而确保未被授权的VLAN通过该Trunk,实现VLAN访问安全<br />
'Z3XI mZ+~ Q t
%UtL,E2OC-}+W  switchport mode trunk<br />'_N'C'~y2we_
wP1ReU]G!F
 !--将该端口设置为Trunk <br />
OD,Z;r;DRN P%_ zN:O6l3pm5[$R;T
 description netcenter<br />
G:w$`\Z r H
6U;mx5}aZ-F Q  no snmp trap link-status<br />0q*HH4As"Vt7D"ohq"ew

:qe7Tt8V4G#Uw4_  !<br />cY!x8pT1Xl
Ah;e&?Bi%Z}j W
 interface Vlan1<br />
I1U*YCqS\
!GVCO8Z1{H8k9K  description netmanger<br />
0y"pc!gSlM
D'o |*kt.V0n2\p/Z ^u  no ip address<br />
]s.Z3D j*J M
"G5@9]C4h0|1G0N:j  !<br />
q}0S^N9Wc
-_d2uJ)Bbq  !--对VLAN1进行描述<br />
3px]&a,F!wa U't u8g-L s#BXID
 interface Vlan10<br />
qu5]PKInHo%p
j*h$TA-K9M0|O0C  description network center<br />4[c%E,l-TB2x e-jL[

uB#i!j6a6u%EN  no ip address<br />4QPa[8Wt)yh\'\

;v-RS5I^R  !--对VLAN2进行描述<br />Z W-V SwU.k

6w)H*D]{_'C#H  !<br /> rlLU S8`%f
r N,zx5DC
 interface Vlan20<br />
4km:Jr#~ HwP
JH4l+P8F6XU  description computer center<br />
,p*ctp/pLv @ fAb7pBVL
 no ip address<br /> ?7@mp'D j)] qsj
t6ufK_
 !<br />:e ?r'M3ld

Z5E2o K:R3h  interface Vlan30<br />
R*rUCL(RPN
#}4W|,ql/QBw  description network lab<br />
R$w*yZ X
1Ig,j {L(ha z!K$J  no ip address<br />
{4dP+Ak
hV q-K`4l  !<br />MK)YO!EB
8D+X\.o7m)t
 interface Vlan40<br />
_$P f&@#B
PJ(d/\,w^  description huaxuelou<br />5?yr p*{:r~+qD3^
&fst'x;w1HP
 no ip address<br />4X JTH"K{

P` Z+|+s+\  !<br />5lq Uycp0CH

,qOp!aA![5W8W5|X  interface Vlan50<br />
Hnm#WZ
~*Q"c fp+h  description wulilou<br />
"OX-DE(W;u[9QG \WTgX6T
 no ip address<br />
x-G,S1{v8hsA5H
OU-L htn qz8b  !<br />
g.{9]^5[nOyz]7u
#\'{ A [ ]  interface Vlan60<br />
`A K/v\4i9F "Sa1h L@,h
 description shengwulou<br />
f;R'y4EPm 'lN@:k7O&e0O wN_8i
 no ip address<br />
}z:y3FG`*LC5@` S;c5H-}4k4s
 !<br />
!T}w[B;l1ZTa /l'JR1B |
<br />.?.{bw)hn L
S4]/m,gw%J9G
<br />{^*?IP8l/I
6h `CL7YTa#G&o
●Cisco Catalyst 3550-EMI配置清单<br />-m_A&~-J

G-Nc/q2bb  Building configuration...<br />'T5k&} nb[ K

#N%BuD;Zx p  <br />
:Nm(xj I1w*yh
I'A/oOxsd9N1M  Current configuration : 4055 bytes<br />s^.e"V]8i

c'~3Q)S+^(b@  !<br />
w2Zb}!l vY p1i"J
#Mt a#r2Xr1gf+QK  version 12.1<br />~'DC9l7Gz;Y#T|
t\{s"y
 no service pad<br />LU3E&~:x sc%a/N
-?|&V2a}*x;^
 service timestamps debug uptime<br />%DL%N"iS M8m|

bDd}A  service timestamps log uptime<br />
O0z i&@V4\s6V 6[-o5O:]Ny*|
 no service password-encryption<br />
]$Cf9B+i em6`
;t8r@9dm4p [i_!W  !<br />
|#wR;@3|jk2s k3h8H1LY
 hostname office<br />2J:PU,{&n6{.w
/VBs#Oi7Sc4U
 !<br />DJ3wc Rf(b

O3a-Q1LqDUrIN%Q  enable secret 5 $1$p0fU$JeyPOM0RuL.Fqfe71efHF1<br />
)e2L0|Ik?$f VT!A#v+B1D2?
 !<br />
P9s;S(Ws-J d
CLihduQ  ip subnet-zero<br />9VY&g%Lb"Tq3x WA t
(F%P2i*Y+f/Lh
 !<br />
E])ec1`E|.a c h.q"d?q-r
 !<br />b"e_{(vg
e%Bc3k3MtZ-o j
 spanning-tree extend system-id<br />*oX+FE*x.]6b KlH[

*o c KtVJq  !<br />L%M{"]Hs
/[/ab y |/~y7\
 !<br />
8h,r2U5Y-c8{/pr8pu^2H
ECb l%`!KF0n5Ky  !<br />rZ"ni.O@

T!Dc.p2cT  interface FastEthernet0/1<br />
7| }x"\F1j:d} s]7u'c3hc(z
 switchport access vlan 10<br />
7jZ{os#G
GJwU'z$O |  !--将端口FastEthernet0/1指定至VLAN 10<br />
+};F2m"Sq7c!HoN@ N0A K7_[axm
 no ip address<br /> p0mC"j:Q LR5@
c-t*VNWB8b
 !<br />6^:KW;O+E.L-K

#DL1uamz#I  interface FastEthernet0/2<br />
Lm^6cE2uK2\*O
-|N'\}V%P oO  switchport access vlan 10<br />]{ f Aa ?R7eU&W4v

S`8Mh|D2r  no ip address<br />2lh)k'zJ7?0t,R
?u"b/vzR v'h"M
 !<br />
FKk[l U+xZ
PIn v lP7H~ m n  interface FastEthernet0/3<br />-]Y:Km!Z Qf
.XL6m?1X N
 switchport access vlan 10<br />X,@4i)Cc+`X
Wu6O R2b'M2K]1Z]`i
 no ip address<br />
*_F1bA,X
cW{$tcGL:D2O-br  !<br />#j,SwC'}.gn(Ifo
8U1_ yT4q
 interface FastEthernet0/4<br />2xyd |a,v)T
\4j KQ D0GJ2`2u:^c
 switchport access vlan 10<br />
"J&ODcj"c
?^'P4P7A:m'S#p  no ip address<br />fR4]9aV@_
4Z|8`2@x"q6tVOV
 !<br />
;@{e!`B-y T B7b4iy
\_`*Qy  interface FastEthernet0/5<br />F%ev#vM

~L3e.~].I  switchport access vlan 10<br />
.^ E]4U6i5\V
fQwXC7FH3T  no ip address<br />Pg0m?/ws!b_
FR~)|Q"lP WN
 !<br />
4y(g'zrF;C~R
i'C$n"O#{;D3o:pT7{  interface FastEthernet0/6<br />a*f5Xu2U+d

C'l&q P0lu1} {  switchport access vlan 20<br />
}3q_BD E .X_5G-m$H4]#jt
 no ip address<br />
9u a_1yv%A 0z1@M3n_o#|
 !--将端口FastEthernet0/6指定至VLAN 20<br />6@ h hnoX3n+a

*f+az#n#l[Ahyo  !<br /> C3no(g-JB+k Ri
ec2E J)Lj I-Y+`4i
 interface FastEthernet0/7<br />5]cAX/m[-P^,EL

9N-VT8^$EQ$d+]  switchport access vlan 20<br />Sh:{9@_0[p3k4?b&[

mW2Uh3EC"?  no ip address<br />`OfQZIM;Nq!i9n

m~&g H+iV.Z$h  !<br />
9C9H Ut V%`p YR5BrGM OH
 interface FastEthernet0/8<br />
*r7G#U.d,em1W:w9{
H.` r:T `o;q`%q  switchport access vlan 20<br />
L[-Rw ED1^'R|3^ :}"R@9N1A"D
 no ip address<br />
WU*[,E[o2P/~b wI"n)KK0X#f3S[
 !<br />`wO*eTCxc$t*c
B/cr vJ5Ex
 interface FastEthernet0/9<br />
Tsj$A0J'_wQ C8` jv Y'C O3C.ET9q
 switchport access vlan 20<br />
%t)id_|Wr
ta1^z*G fg  no ip address<br />
M:Hb1eC-b6UMq A bf8g@3cw
 !<br />Phy@&I~

Sl$j Y^"w~`z  interface FastEthernet0/10<br />/?X#byA_ D

:t*pV gt!k:Zs EZ0s  switchport access vlan 20<br />
)Ylh8qO"E6y*Tj6I 6F.A5n:@j"k X
 no ip address<br />
[Z|:c0jA
:Xs ovxKcw  !<br />
w,a;sqR
%R&cz_2{xul  interface FastEthernet0/11<br />
+V\^!{YkW!y
`Z]?(cB(g}  switchport access vlan 30<br />(PKB6qy9g3|

.Vo&`"Wu)m  no ip address<br />;z(G{:IU,BGWC\%z

P&\6V2Y ?lT  !--将端口FastEthernet0/6指定至VLAN 30<br />y Z:F+B'Z

kxy?x(R  !<br />
k*E M(UJ@WX
~tm2| _D z  interface FastEthernet0/12<br />yJ{0\ ~h E0XCQ
;e&LL o0{9m
 switchport access vlan 30<br />
!ajau*s K` 'F0w&M _5_
 no ip address<br />uF tR7X[__9V

C-\%LE\uc  !<br />7xd(Ec\r1~7h7~yO
X,jT_4syI!m
 interface FastEthernet0/13<br />
!vw D w iU0_
(]6uS9Vbr  switchport access vlan 30<br />
#mh,BTo
5O KE$Pe_+`g  no ip address<br />
;Tj4N(]5p 0EqiQf)O|P0j
 !<br />
9Emu^)N MX{j9s
 interface FastEthernet0/14<br />
1K.?$@$D5MYJ
V~9c"b!L N4`,{I  switchport access vlan 30<br />
x:jjjf @
m.RA;G6N9y  no ip address<br />;v4zKL!U#b
$l!M~Y/\ a
 !<br />
%e(u(D F7[2iN*n
0An*ONUAp5U U|  interface FastEthernet0/15<br />
Y-P'z(_6W:e4U a J Br"cx?!d&}
 switchport access vlan 30<br />
W5n8C4H(F*MY
&D3{8F0kg6h `/mEq)n  no ip address<br />#c"U1?(Z(FlI]"L
| hNwcjd1a4Y`
 !<br />
$In'{H1bj +nF#y ?0Q
 interface FastEthernet0/16<br />qRi'h"n7^/q

MgC*b%P@A7d ]&eL  switchport access vlan 30<br />'X2p/`C#s(k#e

Y `E4?4C d  no ip address<br />l w$a8ak.XJ
+x)sq9L5[J:IKq
 !<br />
!w+T\` L*`5WwZ 7~4I2H5Af6L W#K@:\qhB
 interface FastEthernet0/17<br />b!C/?c6Bnl:Q u*a8C
QW2MS6p!c5j
 switchport access vlan 30<br />
HKSt|.A!Q'@ #Lo!Z+O2~&iyi@
 no ip address<br />j8m M G;t4jy'G5h{
[1D.|^mP+t
 !<br />9xK eb`7ME5KsS'CL&s

7[7oa,iA m!h;F-f  interface FastEthernet0/18<br />
gz?!q9@4d &nz P+KW
 switchport access vlan 30<br />
;gr$^&hn?9_9Q,~g6kc :U7ao#~K@
 no ip address<br />
lDg+]!i :C,e0VsT+RK
 !<br />
t/{@AQ?m.\{
IA6A4h@'L"X)F+m-AX  interface FastEthernet0/19<br />
%s6i3|te!U,`!eUu
jpHm1y/Lk(Bj  switchport access vlan 40<br />6^b(Ep(UOY
RAD$s&ZOR e L
 no ip address<br />
Y"Y0B3t)R'EXy,I4L t.eYrs1MD
 !--将端口FastEthernet0/6指定至VLAN 40<br />
;Z!m8yF8HQ 4R;r Xr-xP
 !<br />9P#S7ajz(K6y0EM R

ie$J_Kd  interface FastEthernet0/20<br />
0~5SSB/N3f0[{ q
OMR i6\2]-[)q oB  switchport access vlan 40<br />
\ Gp3I2[qb8L!Q Wo?9~d U
 no ip address<br />
"c~Z,_L's
h#TR8p0JZO  !<br /> }s'wY"@g
4O CA/z'Rwnmy+_
 interface FastEthernet0/21<br />Q;lE p.r.j.e j0f
Q;M0n6_@ Crl;[
 switchport access vlan 40<br />'d3D)Y N um

7m `2DtOU  no ip address<br />
W'B&B/a4]$t*P 4uyY U3oz o*D
 !<br />
\A!Kv/@w5Mu 6x:ll8mo
 interface FastEthernet0/22<br />
T? ^M0TA)o$E q)n S"Nif?2}i
 switchport access vlan 30<br />B6R4\8hR(Gi.}
q3f;qq"h'QMwZW
 no ip address<br />
7t5tY:FnDc w;R&y'y1F?P G2E
 !<br />;x3T}R!\v\

m@P#kl!r  interface FastEthernet0/23<br />
%E?#y:M"}(]/\
+W4b0~5c*|&ov  switchport access vlan 40<br />
z&Hy.Hj,?5A$^U&g &y |;J B-Me
 no ip address<br />LPp/cH6` [9C
Ylu,o-Y,whpV
 !<br />
l%P_afG8N D2OG:[ DWj
 interface FastEthernet0/24<br /> E ~.YQyl/V a:k

|0Q&]V)U4U'g  switchport access vlan 40<br />ob0r.Po fL

|;wx3u:U"v)aX  no ip address<br />)d'S$Y9Mp/F q'vS

5]2TV$_2eL$`%ENq  !<br />iK Jiui8S

wP5N6d;k Z)H%e:|}  interface GigabitEthernet0/1<br />
Qb x1i Bh /u Tq"GGJ8g Fmy
 switchport trunk encapsulation dot1q<br />'G7YaZCA
6s7HQw0h|*m9W*g
 !--启用802.1Q Trunk封装协议,即在该端口创建Trunk<br />:Dv3W:\ K,X]
3Zv+Fi8Xh,^ {
 switchport trunk allowed vlan 1-80<br />5q#R2M8x*_i p;P
$cw#V:a f1B"Gd
 !--允许vlan 1-80在该中继线通讯<br />@9{mP-Eap-F

q;l&[;_ VV!C3?J s  switchport mode trunk<br />
2O*r'^1v%S"\9S~
m;T*D@DU$Y9xXg  !--将该端口设置为Trunk <br /> CJ+K4Di"G/J
,x+j,AVJHDR2X
 no ip address<br />
G],Nq9I M t
B+w2az$UL  !<br />
f)D)c6l:Rr2gV 4B:H x#@ VOo"NFz}1W
 interface GigabitEthernet0/2<br />!{Vf4w Z6J!a
M+}@PT
 no ip address<br />
U/S0_D6T'w Bs_v$u@
 !<br />8FA jU.V+yCH'E1~K

$~3W t(b3Wz7u2DH  interface Vlan1<br />$d-rYoFs3]
*j#L prS?&w6\&hFR
 ip address 172.16.100.12 255.255.255.0<br />
W7\%^&ED$A+]"D
U5m8`,X0s  !--LAN1指定IP地址<br />K O^B/RlD:q

'D{-^WmQ#K  no ip route-cache<br />
;HG4U*DZA$yHc
aI9m%r K7TyBL^  no ip mroute-cache<br />I6J,d8W]5M
.D9h1Y4s!Q j^
 !<br />
ig,@N/D h 5J9|:Ta+R~)v!f
 ip classless<br />$z9a,ZC(A
$H!v aOiL ['u*k7O
 ip http server<br /> Y} a|2V
E F z X4G#R_
 !<br />-k+P&PIR4j0r^

2[ jI9N.zC  !<br />A8L ^Yj'O
QE/wB8y%L
 !<br /> j%T-\F.W A*V3kZ6Y

9Tv)W-G?:?8Z t5\`%k  !<br />
0?U[3Lg cYW?N;X#@)zTA
 line con 0<br />
i+s H1\"Faj$EJ(v -m:l]`S1{
 line vty 0 4<br />G P-n%{#Wl'rK!n
W%A)vR}ZX%Y
 password aaa<br />
&_-H;mD?
-r%`0{D@reZ  login<br />
L {oI+`1} r9v-LAp z
 line vty 5 15<br />5_F R9V5^

o5v7U:U)jS$H  login<br />
5?W.H-Pq
E P GmUQk"Jb"L  !<br />
5z Hb5V4JHvY%{
m%Pt\/j0~  end<br />#vG/f Jz{L*G/m

k$l/t4N[3V{A O  ●Cisco Catalyst 3550-SMI配置清单<br />4G A _W)W
'CGWH]?
 Building configuration...<br />j Tsb q`|
;~0vu&kge o
 <br />.G;gm*yZ~HN
7u n?3k Ar+?-b5Z'?
 Current configuration : 4055 bytes<br />7J:b$D-@[

,U J,j*eGpD  !<br />%|} N vh"Ml
LO'UoR;E
 version 12.1<br />? y!Ai _e&y
qV5d1a(H;fJ2u:p(x
 no service pad<br />
2S:bgH/A jx\0H6{~i'?.v
 service timestamps debug uptime<br />
I,u4?5k S5V M6l[
^2ui1P|8CH$udO  service timestamps log uptime<br />
wV#O|1V'Q4QSM3^ J9r8M,h$\Tbc"k?;M
 no service password-encryption<br />
2A:kQ S4C9Y '{ho&}J,w"X P A
 !<br />B m? i)\l
q-V7W{ b)n
 hostname office<br />
z7x/D/{a"N|
%l5o$Fn(K0v,m,~  !<br /> d"cyZ0v;jr
:c(B^`d)F@
 enable secret 5 $1$p0fU$JeyPOM0RuL.Fqfe71efHF1<br />
@ x3I5o4q$z.VJ \N ?[/L(_
 !<br />
"S3a$L8k!}:m
c:\.Q7E5_i*D*@  ip subnet-zero<br />
;~)p#{\ k2lP7b.H
0y&P(kdZ ~:gVFN  !<br />"gUQK'g6H
wo3Mt6Tgx
 !<br />
Y7gf]7\%m .G:QXZ`nu7L&{k
 spanning-tree extend system-id<br />
5vV X)iAE0G7B5I ~$M,}9^-S.] TS#j1Jxq
 !<br />
/|eL,ul e)Kd |+F
T y rn CR6W6L  !<br />
'u!k!I%If
J2aSN&M)cirm  !<br />.LjK-h:~]0x

R9lpfd$].E%WI"@  interface FastEthernet0/1<br />
C E K2R)DxaRc
9^U'`'|*F+Ep ar)d  switchport access vlan 60<br />
w,fm5Wf7F8S
,L dt(` N&]  !--将端口FastEthernet0/1指定至VLAN 60<br />
o~9{Q1F,h|iMb d:kO7e.k4\qW0A
 no ip address<br /> P2eIB&M1u'F B @

ZuLb;R,L5i-b5w  !<br />6Xc&Q-cAA'@^
$K{ V4C-L,p5A!F];P
 interface FastEthernet0/2<br />
R9L%YV|'LP fK,e'XL]o
 switchport access vlan 60<br />w f#t%eT

&I1c/Y hnpgH U  no ip address<br />@6_.kl| ^A!rL L-P
.ltDOr(W(@7K
 !<br />k+v%G P:\E
$u0_Q?]
 interface FastEthernet0/3<br />
*q3A G w9B@
hu+s uDVl1U  switchport access vlan 60<br />
cV%G L\ a K
0U*@:g'];z#@(| f  no ip address<br />'n9j`d9O Ix(x
BA!Q!IL FyfG
 !<br />
4~HFO f{6G
"H.@&]#Y;qScp  interface FastEthernet0/4<br />
AU:x-`[ {D*i3hb`OX }.M
 switchport access vlan 60<br />eJ q y;Dj M

M&@6T0M{5H  no ip address<br />E^,F-S P#e`Y

z'_)c:X'_1m&||UN.Ze  !<br />
6Eu*vrF"O F8T K"GN8v U+?
 interface FastEthernet0/5<br />
Bcd%bR
iO m9|$s U9W+^YE|  switchport access vlan 60<br />4MzY0O.KOP
sy%kM3h%E M
 no ip address<br />
ors} s(~(g)oA
_1N]0f;l:a  !<br />"s Y+HQM[K7G0b

$z(u5ms#@ a9TyRh3c  interface FastEthernet0/6<br />1Zj1rLb*V'~ ^%A
@r#gT&G-x
 switchport access vlan 20<br />TM;vF%G a|o i
mxJ!WC m&xr N
 no ip address<br />
AxA5F.I K E$pq c e1Da/|_%]#f
 !--将端口FastEthernet0/6指定至VLAN 20<br />
|u B^T X+o}-g!ZhNX.z|A^2O
 !<br />:?2m3i5s5o&n~p
W/CE y7u(|W']
 interface FastEthernet0/7<br />
$DU6E~`w[8ahQA){ ~x&E(j'o)n r
 switchport access vlan 20<br />{{MHI
2G3O)Q~ F'o
 no ip address<br />
RTEK,Ob 7_9Bo.K u|y
 !<br />,}ZwM3b

4lCf iEk]1m  interface FastEthernet0/8<br />qB?|cH:@b
g G8h,pJ V7E
 switchport access vlan 20<br />
;Z6[V8YRG@+@
N P6s[@2?@)S B  no ip address<br />
K8g j@7mb ,d/|K'i3\|5{
 !<br />
E"K:B!v)M-{2K+^
4[f mKWi X@^,d~  interface FastEthernet0/9<br />e NO!A(^.x
P8v8x3l{Z9F
 switchport access vlan 20<br />@%k8b+a%m sb

bN:K{L N  no ip address<br />y;b9p5t4VW\
0t4Y!e{ DS;w"w$_ C
 !<br />HH6mm.w
7YDb!VvR/x
 interface FastEthernet0/10<br />7YJ6ee+FZra8] CU

9F$fy.[?6x M  switchport access vlan 20<br />
({4@:z%H Z]Z0E.F
;j%N ? H*z&u iQr  no ip address<br />
A}CT jw%q[
M a5C*U,|3m'l0r  !<br />"K3kZ KYv
%F?5x:IX+R{ ]`
 interface FastEthernet0/11<br />K%G `Y0At

'p'[(f2rm)R5F  switchport access vlan 80<br />
4YM4]"d a\
v0aFB]GB+kj$K  no ip address<br />
-J/w XEK;l.OBp"b *T.G,@gfH!A+l{
 !--将端口FastEthernet0/6指定至VLAN 80<br />
j7\@&}^h'EMr 1Bg(no6U]\w
 !<br />'Gx`#L6P X2c3};]|1i

|Z+G{q  interface FastEthernet0/12<br />MNbkF xP(~d
B+K#n!o7{3k |N
 switchport access vlan 80<br />Q$k9U%a E"y:AQ`

-m(@PP|(] f*a  no ip address<br />
3^F;E%I0eV!cc
]K3W.NB9K j5Y1l  !<br />
%AjA C+^#B [4z}.^MF+Tx
 interface FastEthernet0/13<br />
a2C&ja-O V5|6M)M
R @ dU[(n  switchport access vlan 80<br />
m {kmuD ?+m
.S I.G4CoX1x*i*l  no ip address<br />
1{L QR{;BWb}
0gs)n.EP-A  !<br />
`#_V-N.] xxs6f6G1Tm H4X'I*i-qv
 interface FastEthernet0/14<br />
:wfN4w7|&ncM&? ?)NS4Xi
 switchport access vlan 80<br />'og\8S"k Z vd0b J
b3f%cio3].v
 no ip address<br />*Bhc:~;pLz0p

MHH4BQ a B7K ^{  !<br />,[ ~/vO1B,r g

I)fiZI#Dz  interface FastEthernet0/15<br />
*r0G#L ?m&z+`D GNXyXKMU
 switchport access vlan 80<br />
z9e6Pq(J`9c?
u0hy@@B!JD  no ip address<br />
e$T_v.w(I[M&z\
yG5Rb Ep-t]  !<br />
p/YN4G Gmt*R
er ] o(X&o  interface FastEthernet0/16<br />+RLp v NK(x-j3L

l!\0Fn2DU)w  switchport access vlan 80<br />
#g `\/}P
yXOIc0N$L)f  no ip address<br />fT*Ju'N!S;j&T)]
4aw8X"x4d(Xpr
 !<br /> E&`&kZ0c|8K'XY4[
'C,M+M-el7h"~"x
 interface FastEthernet0/17<br />E#v%@&CD~bF fR

Gr]-x"z&aX jrM  switchport access vlan 80<br />
%z s2d-^C4E 1V6mUL:b!]:Y0N^
 no ip address<br />aV4d5f%ea]

^R)Q#x]J*| _7P1@  !<br />
E0w#FD `*d1w1e W:z3n` W,~C%\v
 interface FastEthernet0/18<br />2qsw?.|vb7Ey

0Bl(kb+F-V&s  switchport access vlan 80<br />
0l"bT]k8]|*c o
(g5A D%])xTq k_  no ip address<br />4C#c%Nr!M9?/PPW9s

"zv/K`:p4z.T-Iz  !<br />
%L(l,f%Y?3S wR
i J Sg@!c } a  interface FastEthernet0/19<br />
N`n6Ml g QQ ~A0r@$K;T\
 switchport access vlan 80<br />
5wRz$qxB 9d&W[;I9UEs*O6`
 no ip address<br />
n}[w(vP
$EFNH {  !--将端口FastEthernet0/6指定至VLAN 80<br />
Q#bN!Y8TV O`]Mo
 !<br />'TyI8R C!U8[_
t,QL)Vp3B
 interface FastEthernet0/20<br />%O/nF{h~.{Y
3[w9LuKw*oZ
 switchport access vlan 80<br />*wgSikG5t!x
V!Lo*?B
 no ip address<br />&kO~m9K.E6beW

\&^+nUj(J6li|bj  !<br />
%a KMwR4fj3b-m +{9d@` nV1[
 interface FastEthernet0/21<br />
6^j+GZD `)avf Y? d4]&M4ay
 switchport access vlan 80<br />
}.]s#FGVC? w 6m4\6i*]lTZ T
 no ip address<br />
Y-lXHs)n,KC
|4Xw2W*P  !<br />SY%~!|E9l){M,C

sA;u`TwStq*L  interface FastEthernet0/22<br />
6w i;r{qr B5A,r+F1J6N \Ia
 switchport access vlan 80<br />
"N A#@`nX
;D$K|+f$r0p-@&p  no ip address<br />#Gfo(y/LA:d.h+K4S;Qq6wH.\

u$X;|z,d!a jS  !<br />\ }2[1R:N BFwYm/k

3|C2zJ G  interface FastEthernet0/23<br />kCWq@N%W%he#h
k/q-_4W3o
 switchport access vlan 80<br />$aC~@Db
_6S.}X)| G
 no ip address<br />6PIq$xW
"u8WDcymYr}9x
 !<br />4mQ/^6P&TQT]@~'l
?+B"zl5yiN(mO3f
 interface FastEthernet0/24<br />
&ij9p^Cl d6O0xX"S V6zy,J
 switchport access vlan 80<br />
WL({ lM
:If2?E5E  no ip address<br /> C?+ujLt
7s+t3G??
 !<br />?1n E~(C0t@ bl

.zXafa'P'@%C2t  interface GigabitEthernet0/1<br />
ef0](S'C _-Qn
x"p6`B2i  switchport trunk encapsulation dot1q<br /> `1dW4YD

R MOLX2G:J  !--启用802.1Q Trunk封装协议,即在该端口创建Trunk<br /> t8E;JA[.a7{3y

]%MFQ[+g  switchport trunk allowed vlan 1-80<br />
E5K,Lb$V,kQ4C(r 2obJ w V
 !--允许vlan 1-80在该中继线通讯<br />
q)CY E/[A3@B"J$@c%m
+feb8z/Ix*cZ  switchport mode trunk<br />
G$a)s+Rtxg;D ^ x,a/RD3nPo
 !--从将该端口设置为Trunk <br />a'j'su2`
u"j1xz2D
 no ip address<br />UCQ.K#X@ T

9@0M.xQ:A l&s  !<br />
1A%T {z-yQ)||3V k *Dg)PlC
 interface GigabitEthernet0/2<br />*a Lc"CBg9~T
ip.y v1`b7Q$~"] z
 no ip address<br /> f I-D_*brB i
On\v l(N
 !<br />
F U&HnwO:r|9v D
)`X Y1pT  interface Vlan1<br />
7y+q7J/]Lq H}I^
aN GA {)T  ip address 172.16.100.13 255.255.255.0<br />*Zv+Xdmeh

&U7tx;CR_u'oi)J  !--为LAN1指定IP地址<br />
r S^.Tz"m A#} w (K!TyB.M l
 no ip route-cache<br />"bT Zn2s\,}]

1~Aaz@3M-m1W  no ip mroute-cache<br />`| Bn2Qq#Z U{

!D Aa7r9i(_  !<br />
@zGU5?L
T(fo;vm/w&?5K2Lz  ip classless<br />
9CPM}sB5d!L_
`UH gG^ L  ip http server<br />
Q_@9W}T,e'g VAxh}i4F ~3KR
 !<br />+?)q:E,M&k N y3F(r,P

W~W&E9Z_%F  !<br />
*tu%MU,tM
nO z"a)y |9J x'w#x  !<br />sv"`)f(l \

8]7Th_7@*`"Z  !<br />
J%`-_A&\
NX6S"W`,T  line con 0<br />^5gTGX f6]

b/x @\JO1l  line vty 0 4<br />
(?]%Paw V;s -[2s2H7h(Y1g aFW
 password aaa<br />
f0toDg#O
|:z3o'x9Dl O6NX+O9k  login<br />6Njh$s NMFSX
ovRQA%ij
 line vty 5 15<br />j-n*_@OJ5uL
5`/g w2e%e.U
 login<br />
|*ULK h:\3M
Y C_&|3[3|n6Re K  !<br />
T+?#P"]RRz,P
Uez:Lg[#^%gb  end<br />
n#pRRQ6J
T B M$u-C y <br />
C{{W(H!{_$W{
,zg9O.cB1}QE @_ <br />"T u Gbe$obc!]

;Zs*| qP J,\id ●Cisco Catalyst 2950G配置清单<br /> m2jQ{+M7c{7} S

~!['~)I1\  四台Cisco Catalyst 2950G的配置基本相同,下面仅列出VLAN 60的配置情况。<br />
8S@3z$W,W
m Y-x[Q9I/`  Building configuration...<br />%_s!Z)r\k:P&qZ
a:Cs_-@+t)u#y
 <br />
wV,N7g!F"` !Pv9l)hP
 Current configuration : 2143 bytes<br />S)eC?b%LP
3i-x+]'K'w7db\%wT
 !<br /> t2b0osu4I
}\-[c$R)x8gI p|U
 version 12.1<br />
ui.|6T([2|0W1jq QJy'd:g].K WR[
 no service pad<br />
q8EK]0`inhl$@ s%p;[@j1Ykj
 service timestamps debug uptime<br />
Sr|&f'o6mh
Ou2[v7^ lK7e  service timestamps log uptime<br />2Vs-g bPt!Jb
!~|J"s7f GrS
 no service password-encryption<br />
bt~/^N h _qUvd:@
9p e-R tYw  !<br />
)xx}G({6C-r
6i4z \1Lp  hostname msl<br />qa1KMY#d'G'C{ g1f
i4G/zR hX8{m
 !<br /> |;fB;zA#E"E

a2_ q/{^ i2CY  enable password aaa<br />
L.e6P fGf3f^
QJ;`X5K  !<br />s TqS-I
hU-i~']q v`
 ip subnet-zero<br />yO-v"kjCh j9S
tW%F5E }pd/`/v'mq
 !<br />
9JH{-n/qY5@um fgq C0n|:wD
 !<br />
{'paV}H
qnB9So  spanning-tree extend system-id<br />@)X4[.\+ewMo)}
,I(gx4f4m+M7o4Z V3x!~
 !<br />
T.d&f`O { Z!u1K
~V/j| x&CH  !<br />/HB&[OvR Yk
Q,T*h5AK
 interface FastEthernet0/1<br />
p A:e*n7Ovf^
0[i\%gmj  switchport access vlan 60<br />
M.X1@cKMS$R o(^l,X$Qum z8s3w)PE.]3p
 no ip address<br />N!Bn-_ [E^O(SK
C/p9G7A|0b7R
 !<br />
;q_u5w2@s#E
lRUYKzR  interface FastEthernet0/2<br />
e0l,}.yu/j@
9l7b-eA8E(mh)_'rf  switchport access vlan 60<br />-n+iX9Uh%jb

_ty5C:~P^8IB0X  no ip address<br />!l;R$^iE&Gx
*D'i7g4[.G
 !<br />
pB@;j.J2[1J2J{A t*@N!U u:~ m Z ?;{'Xs
 interface FastEthernet0/3<br />*QJ3gJrj

9SZ9g&Yz:y/R  switchport access vlan 60<br />
%xg gu9in_ T TMll$`d9dD
 no ip address<br />
Y:r|+v g#V
&e5C4m%V!ptI0I  !<br />0}(R H2Nf{:}y7P,A

,j E3D,O8F4gYxO  interface FastEthernet0/4<br />
pd'F2d!kXcB cNKV:e
 switchport access vlan 60<br />
0A J(yh Hz'q
5d8Pt!}?1Dl _  no ip address<br /> V y?m%WO
y)T @vj V8F"k
 !<br />w#_ q0c ]i5r

~%fX$h'Km  interface FastEthernet0/5<br />
/V P'w hI
N\H8S;|F-I  switchport access vlan 60<br />
5U'ag p$sL/D
/g(Q f_.K"R  no ip address<br />
b"I'm,Q']nr B
[.i^#E ?  !<br />:}1^cJ,Bx P

R o6}XP`1P-?M  interface FastEthernet0/6<br />:l s|j*nr }4V `l
$|C y$Qr
 switchport access vlan 60<br />
m+_1WZaj
Vz(o)tm*D0VJj  no ip address<br />
'cQ:LW)R q E|9O({+w
 !<br />
i,mA._4b7~ M.Z
&_G \j&U$w  interface FastEthernet0/7<br />
_;sqa`].u kO{)wYclV
 switchport access vlan 60<br />
3lq!~ p I6b2\
O/c8m:q!h+fGS,e  no ip address<br /> g0d;{Pu3Ha2{qq
6B2v'@wQ ] O
 !<br />
Bc&o }&P4q:eT
3S.E;rrA,h  interface FastEthernet0/8<br />/|~ ?P`|%XiI#^c

S cf.jWd2N)[I  switchport access vlan 60<br />
:s;w%uo;U
%|tuW/A g  no ip address<br />4sP;B%vb6wvL
^a0B4Ge
 !<br />
v.Z h,[g MC uZ
+ae D@X7Ay  interface FastEthernet0/9<br />
U)zD,O,^0C*}e c%@
-?Rg!t){  switchport access vlan 60<br />
[1JhDa pAM3t(r
A6_-ytj1H  no ip address<br />ep&NeY%Gt
uw Q4rbbyS\
 !<br />.|:\&c0j0W OD{(~ c

0Z8cD;Bl2u1t0L  interface FastEthernet0/10<br />!e(I9v E0r[4wrr
7x[B"jF @;Y[
 switchport access vlan 60<br />Z+E1C3s}.Y

]4gOZ"|1[ Dn  no ip address<br />bFvtTR R3E\

4z9P9s)gh(R m  !<br />
!vT_!gA?M
Z"ic`'|(n_K7olk  interface FastEthernet0/11<br />
WKdx["P[ f.f8\*g-A(^ T;[
 switchport access vlan 60<br />@iX O,_4P(f

z)wB:E;G8f  no ip address<br />
f9z}}p M 1} l#I)X,eF(val
 !<br />Q4\|#\!k IA

g{U'M6H/A)g(sW  interface FastEthernet0/12<br />
'U{uG/S2g!w
AM3\1l&U3Z+~.yp  switchport access vlan 60<br />.xTw%k'af*j

T7B4n.w;H R}  no ip address<br />:T2W D~ID
6\0iN2`g}1j.{Q Y
 !<br />
$~GK H!Ncq\W B A}tO"b
 interface FastEthernet0/13<br />
2^] e"wq Ne X s Z-{9og
 switchport access vlan 60<br />m(K2},rB Gc~
C_/P+uj!I+~*vi3@
 no ip address<br />
;l"w;GGC pF Y%i+{$ZGov]0X
 !<br />'v,mb4X9`
%\.Z K$a7h ~
 interface FastEthernet0/14<br />LF~ _K V$H1B
y0Y;uM.A |l8Z.?
 switchport access vlan 60<br />q\H+Rs\X ~!P
U/E#_0xlq
 no ip address<br />
j;H&Y| s*T4M
5nEkzvy  !<br /> k8G{c/{sD:rH&F
!T ^`9YBU8Z
 interface FastEthernet0/15<br />
zy(yb#nm"m?y'r ;ST%XqG4TG
 switchport access vlan 60<br />W5K)Yd xb

DJEnB J a v.^ kE  no ip address<br />Q U2K^(t6Hg t

h{3T%FrIlx  !<br />#{3`,dP.ZQ2f&a

v'e6\1[s0JG  interface FastEthernet0/16<br />
&f.\f0a%Tu2Qv6s5ex:^"_ 1K1W|&Lnm}+]
 switchport access vlan 60<br />]l!WQ\aH4n3E{

8[ I+w:cX  no ip address<br />
:q b$A&a7OQV
,|-p7p y:K(kRg!g|  !<br />.D ypU0apt f
(e La)TO'Y _T
 interface FastEthernet0/17<br />mKu@M ^3l]
g'oxu#`.J
 switchport access vlan 60<br />!Z+m7?/yj'm8tOk

?]w8tH0Jv:J8az  no ip address<br />
cr-e!]r!g
%]8hP Om J"q4i*Yp^  !<br />v\{4oj,I*e5[%p+B
9i:C7wu.Cd/i2}Z
 interface FastEthernet0/18<br />
!gc8h|&SO 5~vT~O~
 switchport access vlan 60<br />
6N"NxCU+h\_ *ZB.y;To6DW
 no ip address<br />&ym.Z5]+C5~

BoRA7{?  !<br />^ zZ#WW5M ^Q\
1`)v Re H ?Q%_
 interface FastEthernet0/19<br />
yRbwH:|,QpLr0b.g m'~~@/T
 switchport access vlan 60<br />ppKs6y,t7[1m5V

J*`e~ P*Ly  no ip address<br />/c4n0\O2m
M(l$O[r0I y
 !<br />(TyY aGyQ"A

1Z k-N/qr(MD  interface FastEthernet0/20<br />
1M(bI/I,DV7n#Qt
!fC8g0TkS*@ Z.Y  switchport access vlan 60<br />_2N*])Iu

o+G7fUl$BX  no ip address<br />%Za7M,x4s5O

v%V%t+GwaM&D  !<br />
9@,o:NS'h Z}G/xu
A iNH.W#V  interface FastEthernet0/21<br />
*@i|/@OJA SY"Dl[(O5__
 switchport access vlan 60<br />}5Y"mp hTEUr

qUMkB  no ip address<br />$g%|l5iyYulM
+X |Sm l5wgN ^
 !<br />3n-t K`'J
H's K7h'R|~3e
 interface FastEthernet0/22<br />
/k["c!k$xmy%xY-_
+o\9b;K:E ]y  switchport access vlan 60<br />
Po*CXH9S6d *?NbrOc
 no ip address<br />
:f1a#N+l!~ zTE:vl e1P %R!c{VW4N%xj+?r5Q&j
 !<br />
0kBZ.X~;D(P zf[
1FF p#V-AG  interface FastEthernet0/23<br />
uT:l IxHo+U
q?*Gu3S1PS D  switchport access vlan 60<br />
:Tmc'hsV0u.E&@@
h8?)I$IJM4xt s  no ip address<br />3w1T)o:l {&pz7\

3KP1[:c \ u`CK5q  !<br />
B l S yi%SN[
(Z(Q+\-h4hBk:Q2Y  interface FastEthernet0/24<br />
8F$K @T/O
0W!gGE.~P  switchport access vlan 60<br />1I~6U"JBZ&V F
4K o&~K(P*U UR
 no ip address<br />
3B6y p {xO duA6KE/q.v
 !<br />
S7n2CA"}-M %_%@iy;_f
 interface GigabitEthernet0/1<br />,T y5t`];O1B1j

Vdt"\%M;X(u;`  no ip address<br />
+?K3q!q?j "rt+rg.\z
 !<br />
,E5w$_@"Vx!zB|.}9U1H %Tj4m9r/^ nE8RJF
 interface GigabitEthernet0/2<br />2l0W\9^X9[X*VI
9d L9AA5p3y a
 no ip address<br />g ayf2S
T/\'G`B7|M
 !<br />
6y^-Y,xQ%ST +h2]D I8`
 interface Vlan1<br />7CV3w V@ j%F:vu@6g
!MU4@J CA`bf
 ip address 172.16.100.10 255.255.255.0<br />`K O^6X h

,T5pvM%M5f~2YmgO$h  !<br /> `,Jc@~.J(c

+^(r(]h|o s q  ip classless<br />9|/yfS]#G.N,Qd
CJ5|:c9j'}|YXO
 ip http server<br />:Zlk2T)D,{y#Wab

o?7RZ rGA@#A  !<br />
!_F.iD1l 3R BO{*Y9Do9TCY
 !<br />(R*OSX5M\

6fU_i8paj q  !<br />,n7Y P7G {%c
k#e:SJ-Y&]
 !<br /> ?*I*R#?)C~(G"S&X
M]n4Tbt2jI f"hq9G{
 line con 0<br />
9P Zy5V*S*H.og
@+c(f:kbIK']1Q  line vty 0 4<br />^b8RZ b6^N

mY$O?@;`(P)G i)I yuh  password aaa<br />F PQ7?qP,lVD2Vu_

O{Q5NW$a  login<br />
:Fsl/XN\.Zi #o w#p;L~P?
 line vty 5 15<br />
(K$W~3\W$If
J(vkWo%IPD  login<br />w1~HX0}|r4fBu

*hS*GjfMy.T  !<br />
C9s$`8i_)j9t,T '@Y Z~/dOFt
 end<br />
} f~:j}MG,X0e -D@}5A4mI
 
re ^%z2YT.D-L-s i&M_;gO-Z DD kV
qxjXtKT
%@:`#`"`-^.c2s(Lz
                                                        ;] IKlaf8_
x7t0^k2Y7S
                                                        k,n#Ei d1h.~,}

l(z\I r]z i                                                        
b;k*z9T.`4SY0q]+d duE?@ T
                                                       
I8w$K0@!I.T:H%c
|'_s i [n8j                                                                                                                        

发表于 2008-10-24 00:28

                                                eL/e o%u ? A
$t3W(t!O0VC
                                               
e j|/W6o$CIL
#lj:lE4Baf/T                                                                                                                                                                                                                         好!6j K|7u3Bx

l;{U:[K3YL&x}y
^%Dua[(? G
/e$ZhP NCAwb                                                         J*U.xfzy.bn

)^8TT5v[4CT;LQ-ck6j                                                         ,m` MY2a4l?#G8g{

Pep!E%M O$W DF                                                         Y[-EnU |"q

llrI d.m1IT                                                        
5ElF:[6\U;B6i
Z K'e{+p                                                                                                                        

发表于 2008-10-24 14:28

                                               
G afa ^e&e3v0_Q4S
k R d.I5r]\L                                                 -Sg&j j+Y
E*WyN&N#A
                                                                                                                                                                                                                        hao-zP@Q1VlKPa.aW

W.v5R"y7O:g hQ$f+c e3@G-}|5SL"vH
]"mjG!OC5j
                                                        #sd*d/s?m'x0^5{

#\-x Yt8R+H.}                                                        
nFE"j*~ CcY8T0\m7J2nB(\
                                                        $C#Nel e.fv?Br
]$UL K/q+Ty$t
                                                        p,w0vr lYt4GX

H o!v] ^ g                                                                                                                        

发表于 2008-10-24 19:01

                                               
W,Y%z3GC'~pE
.b@L3m/i)U8P                                                
(M X+CP+F#~ Nc$t{#RbA)x
                                                                                                                                                                                                                        dddddddddddddddddddd&nhHV"I!}L'd

-TkB)IBaLV
5C4k$Z:{4b\}2\6U
'uLf[,N(N$z                                                         +UVf jy$O.pcoO

J-f([CN @#~                                                        
)j `u9\2M
2v!D8O4y5e1o,T                                                         `2mO/R:V2q

9jSd-A7pT%r};vK                                                        
"Dy#SwC8w U4z f /J8w2zB&PcWz
                                                                                                                       

发表于 2008-10-25 02:46

                                                F+L^D0s.C"XP I

EH{5F|\De4~                                                 6o:D?P.i:YNR3q
0Uo&Z h(o8_
                                                                                                                                                                                                                        有点晕的说~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是不太懂5L3D9v(st1gU
[:x)xc(Ho

Z,_l`i} 1{u"H.`,Qi M@%~
                                                        l+c2~,mw(V7|

^"[Lr-X&K#P l,q~Td                                                         mdj,zeS&b
1ReiLf
                                                        I3b7g.h.Vpel

x T1]t)|f8o                                                         y!a5y k0l9kA
p(lMg _[
                                                                                                                       

发表于 2008-10-25 20:29

                                                                                                        <h2>lihai</h2>
;[6| eB;V]&n q 1q:T.Q2L;~] P m;^
                                               
g"e2o0X(nm'v2? jt 7z^ a,|U!W(g,T*``
                                                6PUGK lk
Z"\:SR%}#_
                                                                                                                                                                                                                        lihai
5f^\Bnw (d*m3n \Tk+t`

n)D6~:Q$z @q/YG!E
                                                        #s%Bpl {^S

~Fwq*u*hj%U                                                        
3`'Rt]*dn_-l9{ $xt _oyI
                                                       
M#~rLX
o^n'}S)m q2l)D!W                                                         #O*H e%v%XL ~
\w;d `J zd
                                                                                                                       

发表于 2008-10-26 02:54

                                                (x`j6` A!q'y:pA;Y[
6aqin.w0j#X
                                                ij:? I{!Wv } [

9n LU\,m;g,U                                                                                                                                                                                                                         好呀...不过要是把拓扑图也上传上来就好了1fc9sBVc:|T0V
5?C9i6?C,h"~

"V~,b+C C"K[ H.T9L7Hvy!a7K
                                                       
} R#JB2| 2@3K pZ Ho+j&CL^
                                                        YbbSf-m#R:\*a"En
,u2Hb'ga'u
                                                        -[qFU Z6W6K c
#AOL]x.CK,P c:f
                                                       
(PS#l3D8Z *G6o/Xct*j9`'R8^!Y
                                                                                                                       

发表于 2008-10-26 18:06

                                                                                                        <h2>Thank you!!ding!!</h2>
sP&d}qP9W0kRe
8V;c.QaB'qu                                                
vR5S"G&~1k)R{m D e.N F1QIu
                                               
#U({~1_ W`*s"c G%{#jfX/y;\&n
                                                                                                                                                                                                                       
'@.Sv$Fn?d )I {%}$^Lc

k9^.r{u L
@p2f`R9^m                                                         } N;A#gAnl0JC

+UgPn { u                                                        
!ivk%h WU ]!w3X$^,w
                                                       
3Ft2`4Fp
gik Ic%d4X7n                                                        
mCA h~]:@,T V5NS'U;X!s9a:b9B
                                                                                                                       

发表于 2008-10-26 18:28

                                                /T$X \KC,cg!d

,l Uu%B{ g0U                                                 i2V mEvG"B ~#C
u~r-Iyf]T
                                                                                                                                                                                                                        斤斤计较机
}ARG6@ En5f\ Y;^

/lc#U} pn yf9n(E
5`2rBY R%o!S                                                         $jmrz1s#`m

&N]'D y].c \O R ~0N                                                        
f z;}\JO3KR A`|Yt0|k!Gq1Y
                                                       
-G OI(F!x$BaY ^S/M&VM,n/X4m
                                                       
3o@Ua_[H w4{&Elx
                                                                                                                       

发表于 2008-10-27 08:53

                                               
hf]*}7A R;u&o
K]vP3adF                                                
yB Y F6Y u
/J.v)vC8?(w'\t                                                                                                                                                                                                                         dingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingding
H9ejB(Fx IQ$c!I a:`$xj^,H0K

NdL?X"Y{
$y,\G,V,awB7N                                                        
s V.|C,e m Sz"G3f)[-G
                                                        ;@iw:N/U3i't'gQ

zn8`,S)U$y:[K2? r.v,\                                                        
7JT:_(Z(s 0i([c b#E/gHeXk
                                                       
:FT3BK$yXpb t3mZ-T&\$bS
                                                                                                                       

发表于 2008-10-27 09:45

                                                L&x)N:g+R:h
%[#w'ZQ J
                                                $acLF0lE

5WX3e%M:L                                                                                                                                                                                                                         看看,谢谢分享!!
Ra1fY FJa0d
ULz6c1u)H
2S7|*Jagho3M
0wZ3y+Z%]P`:]                                                         1k+l!?3B*U d |"A

5nL v"| S                                                         DN/KM Y C Oe
3[-lQ0WL
                                                        #z2k Hu)ZK(F
Y+n4I%WPy!T
                                                        'G3^j5rH!qy e'M
d*bb)ZxUaD
                                                                                                                       

发表于 2008-10-27 15:37

                                               
/P:?b|;Z"O
M8zp0vR                                                
8b%M _4|(A#B6{[X#\ 7t*]2el3Si ?4~4ww,i
                                                                                                                                                                                                                        非常好 谢谢了i$}lo9B0^
`/Ph3g%v^;e e

B8|f aue
z/{,[+wces@                                                        
,Q3Z!mceW7Z8EvH
S wk6q R'Ny/m e$h|.o                                                        
0| ?:{+yCx FN 5B-nk!p6[jV
                                                       
!UW v3fM
fd y%b*d#_:y/s4x                                                         5D*tx+z W7`9k0s
o.\R9{j
                                                                                                                       

发表于 2008-10-28 10:14

                                                6ok8h9QP5N1}8t

0t @Ax&c*L_$}0a                                                
|/`E&b7|ty;M(JZ
"y[s6@ np:`                                                                                                                                                                                                                         好
0O HlK3vm2XO /q3HZ3T7`;Th0]

z7jv0s,y5H&L U P-[wXW`D@R
                                                        b:DI0T4l Wx;^

e:Y$C[7P                                                        
-j(b `R~n$f&ez ^n*v*x'A
                                                       
|$?&I.jf4G 5F'QD[g tR3U
                                                       
:aFU.E MW1I!U (O-N|!mr,]
                                                                                                                       

发表于 2008-10-28 15:20

                                               
JUc1NSy+m"~'p Ss y T1I
                                               
#iS#@B c(`8K+z@
EoHsmzK                                                                                                                                                                                                                         没有配过高端的!!!<br />
|hLx Bbh
i+F nK"tWu1H 有点晕.....e*WG:iAa}!?
(A,p)^B{rE
*ZS5d!C9q+qR8G:A
m.p2X"a/uw
                                                        %H'h3Q+_O W3x
J$[!F ?C5j*Po5M
                                                        N0mBQ+[P"]%B

2PDW!FK                                                        
BX2MV1S%`
s!D l1nho                                                         p6@+TY:`|y
iQg'e!fVg
                                                                                                                       

发表于 2008-10-29 14:12

                                                Go6O5C-LG\}

[+x7X4J'g                                                
-C'u_:aw+L/[$i 0C#{M#EX
                                                                                                                                                                                                                        晕了
h/lbCq +M E-E?6].l?

DlTraq q{
WK] CpY(Wj)JB                                                         4o$sw#cU mq

8? K&Dna+\(E1ou                                                         &t1C2{/YlD

#h,um,m`:wD+e                                                         2XV f}n H

V }amtk} Y                                                        
F;IR:r,} *bY W&H3_
                                                                                                                       

发表于 2008-10-29 20:48

                                                f(xWCjrV4q
y$MOmP*b*`&wD
                                                1sm}$M[0WZ
X5l6b0Ut:[
                                                                                                                                                                                                                        好~^^~^9Ze H0[|*`l

#~-z/A9KvC &M7b x9{u2X

;uY N4u2zR8O)k5[                                                         +y ~3o*YMq7[
c NV;wY#u
                                                        "oy}9U|
2P1I?;w ?UOB"S
                                                       
'a"H/He*X|j|
#e8Q$Gx4qY um                                                        
gB`;^ q%ag N)@ N8@/H1Zi/U4D
                                                                                                                       

发表于 2008-10-30 07:21

                                               
#M2D(lI7H P[u$|
%mb3Dy2b2{l%lV                                                
u6X^.W7M {U"@ k7b
                                                                                                                                                                                                                        看不懂~~看的晕了。~
t/`3F)k}G whk @ Z k*e/d#M Am9N

Ube1V/MJ%[J
9^_:o'zh^[ U#fK                                                         ^}6E D[*k
N6X9UA ] Qf.n
                                                       
`&[$eO0c.{,`t ef'O:}%EkW S$ZAJ
                                                       
G$U` ?w$VH
pu0i:_L'Zbj                                                        
!jZz q;x)H A
Cb/JS]8q7J y/@                                                                                                                        

发表于 2008-10-31 05:17

                                               
b,p&R9b[ E-T { tb8sO {7MV
                                               
w R3r b\8t.wm E bqN%b a,]
                                                                                                                                                                                                                        有图就好了 还是谢谢LZ了
:TAz7p-{/z z7B$rp:Q
6?W"CC/q
z._T L&M$Vm$V `A ]H/Ij0y+jDx%`
                                                       
u/|N9~0c&ac F^7I*K C"{!K@LzaF
                                                       
(w!B#E#s}Yt
(]/E3o\v7L5V}                                                         mn-l2N#|a#Y-K'?*`
~*d8p `0B'i)fU-R
                                                        V6pu Lj9@aH

6PMHy$Dd"m                                                                                                                        

发表于 2008-10-31 23:46

                                                                                                        <h2>看不懂,努力中,向高手致敬</h2>
2`b4`0X6z D.d0y2pZsc
                                               
,`WK.w \z }n)v/RC/a4B
                                                ^,Y XC0]
q4{u/} } r8B$z_/v?
                                                                                                                                                                                                                        看不懂,努力中,向高手致敬%d+Ni i@ V0K'sQR
x[qk/t:W.NMAv

W(C"}y7r9Sh X }0MD 5[Z&W@-sE
                                                        t:R%~ r0@.C

`Bz#D8YeU.Z                                                         \%s8U6w#?*~T

1rCg}j`N1ck                                                         tk9|.K yPb9}

+Z2U9U5b$N"o'bQB                                                        
}CJE(PC9y aiXMl2ZWDM.b-L
                                                                                                                       

发表于 2008-11-1 20:17

                                                                                                        <h2>hjgjkgkjhgjkh</h2>
\ xTcA+`b
;T:Fz7ain:f                                                 6h|1B5x_2d-@0P4D
C9DX7H2h_:m?k5{%]
                                                $ag4{S%ng

\[+y8kJ{] _ YH`                                                                                                                                                                                                                         hjgkjhgjkghjkjk7U g@+t:j8u.z O9~c
Vc*l,QcY#Tr8B

-H?c;p0rwON i%?0y%` oDY
                                                       
+m Z[O TO|*Z]\
g7Z4s,[?l\Y                                                         !ic f/N R
},Id)Z4n7uJjzd
                                                        2C8~7@8o)Xwb

@F4BB/s~FL                                                         B6S.tO!LiLi M @
f uc~Bq
                                                                                                                                                                       
6@J#U9m p4A1L!Cq.D /y-uKjeN
                                               
,q$B*wl@i)T.iqQM;}
2mo$Sqg6Ef @                                                                                                                                                                                                                         谢谢楼主提供信息,辛苦了JO0jO/d
8lpF*H,b"b`5A;g%L_b

P\BY\5J9i
@'~+[M5r"P                                                         \6Pg\`$p
kM afY"ru_4Bi
                                                       
x BN3Xo(d:E
0i K%m,un*`0L1P'[                                                         4|J [2L/~)f#A

x_!?L1b0s^'c [                                                        
3`MG6@WHH
Iy*?A(d9`(V'W!H                                                                                                                        

页: [1]

  © 2001-2009 Comsenz Inc.