TechWeb-技术社区's Archiver

发表于 2008-10-23 12:04

配置三层交换的综合事例

                                                                                                        <h2>配置三层交换的综合事例</h2>
X ?[U;aV-C
&X8I r:wgl7Y F'M                                                 \0COC2v

*M7N$d+wKv k                                                 sAi |S4UF3A(W
VV1f*^:Cw!Lzk
                                                                                                                                                                                                                        ****************************************************************<br />Q|*N$c'sG%|
ei6i{f3cjk"m}
 <br />
wwX(O r tn-C`1f .ot4T6j9f5V
 网络基本情况<br />
/?@HB!` QB \9ri$i
 <br /> ~ kE0TF5~0{;C.v

q~'y H kv  <br /> tL`0l6p8S5[1JG

2R/h X] jwYmN|/|  网络拓扑结构为:中心交换机采用Cisco Catalyst 4006-S3,<br />
N0{3F-l}I
Mrq;a$`-ND  <br />
0S)q&ac3Q x F m mY U#N {*m!RS$L1V&xP*V6M
 Supervisor Engine III G引擎位于第1插槽,用于实现三层交换;1块24口<br />9TO%j+iAW"J A
{#n;dAW
 <br />
4T gd2}&V6\ l bU]+dM
 1000Base-T模块位于第2插槽,用于连接网络服务器;1块6端口1000Base-X模块位<br />
z(ylS fE {X*pP F%{+|0a k_
 <br /> Mr}&h&v7w$Fn
t(m5U*BUBr
 于第3插槽,用于连接6台骨干交换机。一台交换机采用Cisco Catalyst 3550-<br />_;lR,GI)Q

6V tb0lK3o0h  <br />
a+b%ZE'fE[IJ
XyG MW  24-EMI,并安装1块1000Base-X GBIC千兆模块。一台交换机采用Cisco <br />+]z(z+rV
S'Bk5XC(o5B2h
 <br />#J]i` AN j ed

/V/m{y E({ M  Catalyst 3550-24-SMI,也安装1块1000Base-X GBIC千兆模块。另外四台交换机<br />Ry#{5X+q+m J"X

1l g#_sU5U  <br />#e*@$X7|&T&J$s
5Sl9`|"eH q+N
 采用Cisco Catalyst 2950G-24-SMI,安装1块1000Base-T GBIC千兆模块。<br />8N4is cE%a z J%xJ1U
&XJSkc5z{9t
 <br />
3td FN0QTc_8K
;E2E'OK5^Z  所有服务器划分为一个VLAN,即VLAN 50。四台Catalyst 2950G-24-SMI交换机也只划分为一个VLAN,分别为VLAN 60、VLAN 70、VLAN 80和VLAN 90。<br />9N"Sv1R7T1m Uw

Fqo`-O?I4q  <br />
*^b'R1pm(~ *Ff;u;P SV7x
 Catalyst 3550-24-EMI划分为4个VLAN,分别为VLAN 10、VLAN 20、VLAN 30和<br />lN n%G-X2P6h
9q"[!F"]@P8hdq
 <br />+R$Y5Z(S aVrA;}b

8k I O(p f/A(C sa:[  VLAN 40。Catalyst 3550-24-SMI划分2个VLAN,分别为VLAN 60和VLAN 80,与另<br />8J(I;x8Bdsd
'rV1Bk/[?1RU B+m~}
 <br />p|$~-HS(|

&D%_q R3?-|mA  外两台Catalyst 2950G-24-SMI交换机分别位于同一VLAN。<br />
wh)F q D +pB[ wX
 <br />
P6OdL%o"x
-Jy!c:Vm q(FlH ?  <br />7zTf!OR6y+{.\Y
@ J;e:o F&TXq
 <br />8n${N Ea/m e Sb\
CiN+UG|.s:w
 ***************************实例分析****************************<br />
S7?,A#p#MHM6q 7I+Qd {hl.j"C0H+f
 <br /> c*q~e)^:w4zG
}(k?4{(r)AvH4ck
 <br />&sFt1[F![6e4Mv
W f"g2d4Q0d6iK+m
 由于所有Catalyst 2950G交换机都是一个独立的VLAN,因此,必须先在<br />0F#} iY S%SVmy

[ J9yS:[T Q  <br />
`M2~#_$w u%Y8U7C
g1r}.A ^{#py8[  这些交换机上创建VLAN(VLAN 60~VLAN 90),并将所有端口都指定至该VLAN。然<br />
,Fj|YQ
|iL0]4IO;DP$G  <br />Wq(a+} zh:bI6@
D8[m7qYX
 后,再在Catalyst 4006交换机相应端口上分别创建VLAN。Catalyst 4006的<br />
~"`9\z ?2o~(N
*xf mSsxR0F[  <br />i'G }R` e,C8Vy

^P+d ] wj&ZP a-K_  1000Base-X端口分别与各Catalyst 2950G的1000Base-X端口连接。其中,<br />
!n"J9cr1X"O:C }A`Z*`
:Sm X#d"C.y2JJ0`r  <br /> v*O'e } c c S
"^b/D/p)H
 GigabitEthernet3/2端口连接至1号Catalyst 2950交换机(VLAN 60),GigabitEthernet3/3端口连接至2号Catalyst 2950交换机(VLAN 70),GigabitEthernet3/4端口连接至3号Catalyst 2950交换机(VLAN 80),GigabitEthernet3/5端口连接至4号Catalyst 2950交换机(VLAN 90),GigabitEthernet3/6端口连接至6号楼交换机(VLAN 80)。<br />
Pz~N5W:iY!K O)nnDQ0K3DZ-ay-[7z
 <br />
A%Rg-X fjy
9`(nCk*]X8Z{  <br />wk u E.BL@]

$H$N)^ b X"U.^  由于在Catalyst 3550-24-EMI上划分有4个VLAN(VLAN 10~VLAN 40),而4个VLAN都需借助于一条1000Base-X链路实现与Catalyst 4006的GigabitEthernet3/1端口连接,因此,必须在Catalyst 4006与Catalyst 3550-24- EMI之间创建一个Trunk。<br />
W aARWc CE
p1Xt/MXGW2MT4F{7^  <br />
] m/W$^FVt/m
]-V0e%M)^B4E  <br />@q|4| \A,f2}-v
C&X-aI%A+}-\)tI
 同样,在Catalyst 3550-24-SMI上划分有2个VLAN(VLAN 60和VLAN 80),而4个VLAN都需借助于一条1000Base-X链路实现与Catalyst 4006的GigabitEthernet3/6端口连接,因此,必须在Catalyst 4006与Catalyst 3550-24- EMI之间创建一个Trunk。<br />U0} nZ$S zvNG`
v^-r!~:H5Z6@yo-VY W$`8I
 <br />Rr]1Ev!]h~

u%^DdoL8Vq  <br />&V:W8SxAX8G

N~b7qq q}F6C  另外,所有服务器均连接至Catalyst 4006的1000Base-T模块,并单独成为一个VLAN(VLAN 90),因此,也必须为这些交换机创建一个VLAN,并将所有端口指定至该VLAN。需要注意的是,考虑到网络管理的需要,也可以剩余几个RJ-45端口(如21至24端口)不指定至任何VLAN,从而便于连接网络管理设备。默认状态下,所有端口都属于VLAN1,而且也只有在VLAN1中才能实现对网络中所有设备的管理。<br />Cg/TP!uZvdZro
-Z!Rw*xcs d
 <br />&b| }9T2o?

`$A \:`C9P*W1Hw  <br />
#hr&DL3N \L
B6G }3or#io1G  ***************************配置清单******************************<br />d.I z/xi~O/gr
j&dqf)jmf#Nq'H
 <br />|$_F.Xz:c(V
!T}PYDQC
 <br />
[A3h[I+nA wM(x3AJ5k O/l
 ●Cisco Catalyst 4006交换机配置清单<br />
)zn8y{t]v8rX
?YH.LYr4c  Current configuration : 5594 bytes<br />%R'SQH5M+P
o#Pj.[!s{:D;sV
 !<br />%[1r_r!x

+C/y0R!VS1K$w)t  version 12.1<br />m qapE
4~c!ey/mt[
 no service pad<br />
VxKV?yG K
7zx6d&aE'^;`'?  service timestamps debug uptime<br />
?0V7jA)Ui+zm ],jL6IDCT-f
 service timestamps log uptime<br />5~5m}(]2jp\

:VmS,ch.g,w0B"}  no service password-encryption<br /> uV3S7j{2I(X
bv#E#w0G"f4D8M
 service compress-config<br />
7WlH7V4xfM!_ 5@3]E7jTY4q
 !<br />`Zz1Y \\jc
}`6{%{D;q&E
 hostname hsnc<br />
8pXk0p#cf$H
T1d(Pj+EF  !<br />F%l?ZSmL8V
CE$xl:m$l2e.Z,ra(U
 boot system bootflash:cat4000-is-mz.121-8a.EW1.bin<br />
T%p G:@t_ le P/di:OhV
 no logging console<br />4Jv+^HH

3n i3X*[;Bz9u#V0i  enable secret level 1 5 $1$rkQW$1HKyKdN5f.Ri5zxeoF8Yv/<br />0m0Ta1Wz]F

9[ANx8W n%x&f  !<br />
I%]/m3zY"p#Y w;Q'O)Zz9i*`%w*W
 ip subnet-zero<br />
x$B0_rW/}\
4kbZhf7b H9dqf v  !<br />
VO lQtn uAy
.m$rj V6\  !<br />
v#e mKr+q8Jo
R,}[)jCo  !<br />*EP_W Nr#f
2n]Uw"tn%s1` b
 interface GigabitEthernet1/1<br />? taI7SY
w CIK8b_-K$Y+z
 no snmp trap link-status<br /> I)[LCG1`

hb-Vt%Sq!R'b U#k}  !--不为Supervisor Engine III G引擎中的1000Base-X插槽指定VLAN<br />6{3X}I HK
`,d!F eJP%I-g0u
 interface GigabitEthernet1/2<br />P X'mr:Qt-B

C} H(C] ^Fj!@DU  no snmp trap link-status<br />
;D%F$K|%bUU-Z Kr7mDo9\iQ
 !<br />-Ps&xxX%t8t
%j xw8w)l
 !<br />
9\%G g'cwD5q1[
%_)Y)d ~4Y Qu0d4g"a  interface GigabitEthernet2/1<br />
xG#J5vL {ag&v ;},zKJ({ |*h0{
 switchport access vlan 50<br />
1r7hN\ Se :xR/e#XK,n
 no snmp trap link-status<br />4?}?z7Kp {A;nV

vP|X'O2WpcB7u  !--将端口GigabitEthernet2/1指定至VLAN 50<br />
Xw _.vW l\v8Z(oG 4qB2bu's0}
 !<br />5|DA!_u2tm
Q2B8wc#u)K"A ZAg)D
 interface GigabitEthernet2/2<br />b8aoQ]7K'_
?g5t.^,r/a+`4Q0pR
 switchport access vlan 50<br />/M8C/uOOC_

.C]B w"}t-PW$M  no snmp trap link-status<br />5g3SYYQIp

u!Dk:am(]\+`.v  !<br />
J `#|Qx&f%u/\
~8O2?`b1x  interface GigabitEthernet2/3<br />-ki q-dm
"\"gEp RA-v5iL
 switchport access vlan 50<br />2nSj_O*y4c

Oz*M tW5Q-Oz  no snmp trap link-status<br />h'r5A{M%DGzsg

g,~Oj`4wx  !<br />IP5I\1IVd]g

{5S YEn|  interface GigabitEthernet2/4<br />
+i3qv X2D Sa A {K#f?8z3b+L2WH
 switchport access vlan 50<br />
S%hmJO#r}R.k VW*IR*Q\B(K
 no snmp trap link-status<br /> U%]}\/E
:T2d-e-x:Eb2bS{1S
 !<br />'GJQG/C&q`p!hk

Xn3A3s P4^ V|&F  interface GigabitEthernet2/5<br /> rf0B2iu

{*fK@~Kz  switchport access vlan 50<br />
%H;W!F$L z,ayp*S FNck:p0|/m
 no snmp trap link-status<br />7b(_5l%wFMm+Wsh
K D8z j%S
 !<br />N5N~"]l"l
g0K)S,y0NB{(M
 interface GigabitEthernet2/6<br />
Xq&K'E+Gn]
SmH5}C,O7HEv  switchport access vlan 50<br />
n E+~f \L]:F?"Jh `*G'OD;Pq{XV:G
 no snmp trap link-status<br />/i` L7A J Kn7S

6q1Ng"[4z#h;~:V!q  !<br />k4p6u,SRw}!r4p
l)H6W8BRn?Tm
 interface GigabitEthernet2/7<br />
O fFB5~#FjL
Z;ab)e q ?'L  switchport access vlan 50<br />
4}#}+If5k5\s _#xRDi|1q
 no snmp trap link-status<br />z-O.xY&y

@&S)eW"W  !<br />2s!y-U&C6e&}

v1C/`]i3m4H^2N  interface GigabitEthernet2/8<br />
0f|K0|{[1|
2F"X O;m g"A)@x  switchport access vlan 50<br />
)Z|1q9j$q_ m :?Tba3{*eIn
 no snmp trap link-status<br />yK Yz(W3}

]-D.C"Xv5k6K  !<br />
#Y7I te `:E+Q:j m%M0L$iuw)]
 interface GigabitEthernet2/9<br />0W Y:afR
$E e1l*wgz4VF7Oy'^
 switchport access vlan 50<br />3nG&mV!mHW"P
#PR"AqY}!F*p_
 no snmp trap link-status<br />
!Y w u{I)U!`4_
dO~g^yPu@  !<br />&Qmg.k?:Y[
APO]+H Y7EXzO
 interface GigabitEthernet2/10<br />gt#n&xn
6q2k!ijAu K8r V)a
 switchport access vlan 50<br /> gTugk:Nk%iK
'`@9dR%Sl9HWJ\
 no snmp trap link-status<br />R!U3k's/pn
Nf/qZ o%ikD
 !<br />
D!Qz8aJy3D
HX8_K4L"O  interface GigabitEthernet2/11<br /> TxG)~3f_(g

GMX*t1G4]+n  switchport access vlan 50<br />
b8C&z*WA8RE-Q^ XE vQ pum.JU+X
 no snmp trap link-status<br />_(DuL4O4v'V9y7p

6Ab?r]t@h  !<br />
{2H0h8g;gn
KX-a] P#ez Rz  interface GigabitEthernet2/12<br />;y:i#ep q*c
+r-I7]j't
 switchport access vlan 50<br />
Mo#nT!l4V2h~
Ook}?B-x  no snmp trap link-status<br />$~Z)R j7K[H
`%|3i sSc4K7j
 !<br />
S] b5HdW)r
sJOpdg  interface GigabitEthernet2/13<br /> NiV$zBZ:p
9l%u [m)a7}u]w
 switchport access vlan 50<br />
/c ^6?8}6q+go
6BG/G+[c9XJ  no snmp trap link-status<br />$p4Q CVVB aM#x

"SG2Sl?i3`h  !<br />
4Hf}@SO'w ]i ` oWP
 interface GigabitEthernet2/14<br />X2~9g2r)U+|

;C6M2g6G!Y  switchport access vlan 50<br />
X `{+y[ D
'kHIH;H i  no snmp trap link-status<br />
T3Z,ue$G4iC:N %[1Z&k+W\
 !<br />W|V)fH3i g U

2gu2OY\c  interface GigabitEthernet2/15<br />
?0e8R1is2xS2P-j
@)D.orYAC,A  switchport access vlan 50<br />
3x"e*s#q7@ 0J;Gg'ua~.i
 no snmp trap link-status<br />M,W vEI,] `j!X |
!T M_;c8Qu
 !<br />]:U!U7O`-hm_$Od
p+I]&nQv.H
 interface GigabitEthernet2/16<br />Y v@ VA%c

*}g*F?9bK  switchport access vlan 50<br />bl+Y MD

K,u[$O@ ^-]"l:s  no snmp trap link-status<br />1xDy!L8iT5YA
T,H6Rh W8\2N!s
 !<br />
k9g${uq:DlTj .mF2QL!n.a
 interface GigabitEthernet2/17<br />r/g%F{l-G2v6p7kL

0g"o%XME  switchport access vlan 50<br />3Yf"_o.k^:?

/f3x|k4\ P  no snmp trap link-status<br />
P.xV7w Y;R H HK yWx/Ar-G}!G+T
 !<br />
jn8Y| Q4oC u 5|1y.x4IwT/L
 interface GigabitEthernet2/18<br />1C bDC K

@ i7u&tJdFEF9e  switchport access vlan 50<br />0k+BG&y W
d o8_xz/}5dBit
 no snmp trap link-status<br />
Mw*p:l:By6i&QY*G |z5\$h LF]T,p
 !<br />
"uiR!z9q
&wZd/c{%Q.nJ  interface GigabitEthernet2/19<br />#R"L xC![-n

5r\}(~#F(z4x8\+q/l  switchport access vlan 50<br />mO MsbL

-m7IjZ?r&IRny  no snmp trap link-status<br />,w!e4_ D*I1v4\

|WP%l_8u5_  !<br />
v? j1F*C b&vT
C1^d2Vw!g  interface GigabitEthernet2/20<br />
YsC;_-j:`R
3?$j*[/O.V)l.z  switchport access vlan 50<br />
`~&V(C:BAh Ma 1eU}'|.gK)R
 no snmp trap link-status<br />7}.Pv;U!p _

j'SeY+VN,{  !--不将GigabitEthernet2/20~24指定至任何VLAN<br />
x4n Y0Q*mL6q-k W(sY]9MBSl.J
 !<br />5j\1z2LMj
m3s"N-k a5~&nFt$B
 interface GigabitEthernet3/1<br />h,_i"r/Q

*j$ka*`G.d6|;z  switchport trunk encapsulation dot1q<br /> b&GED"|z[

%vL~7|Dle0} e  !--启用802.1Q Trunk封装协议,即在该端口创建Trunk<br />
5q~nX@
S9} [gRg4J7K?"Pi  switchport trunk allowed vlan 1-80<br />
o\N*qm ^}+y }z7j%}A'B Zn
 !--允许vlan 1-90在该中继线通讯<br />
1qi,v}{,E[,M#J,H $[GBLl smC
 !--可以拒绝或允许某个VLAN访问该Trunk<br />?'iN ic4jZT

_{2q8A`4l ow]z[{  !--确保未被授权的VLAN通过该Trunk,实现VLAN的访问安全<br />
6c:yA3l!OG!_6a r
FCT6O dmRGT  switchport mode trunk<br />
$CU%l$e2~ +a4K"b)d+@3i/n
 !--将该端口设置为Trunk <br />"l3muFE%}a
.ET+w"M+H
 description netcenter<br />b G6br g3W

?o,@^-j5gF  no snmp trap link-status<br />-z7z9zi@1Art@
gy\U"k$ei
 !<br />
3E"K#`"V3]Q ri$c c$t4B
 interface GigabitEthernet3/2<br />0} Y5P.^K2C

)i&SZ^%IpM`  switchport access vlan 60<br />
`&i]o%e K h;S5T b)zKtm
 no snmp trap link-status<br />5H B\np

DuB0YU  !--将端口GigabitEthernet3/2指定至VLAN 60<br />
f-Ap _q'}
?/b s(A8]RO#h  !<br />Bm2O2HzaTif\

+K9J c],J"Z\T  interface GigabitEthernet3/3<br />NRSHLy%N
L7GK ^;R'R
 switchport access vlan 70<br />`(vX4c rC/R0w
z5O cxj#^-_
 no snmp trap link-status<br />
fw6b,|ho Yx3wT iT
sT(S JV5o  !--将端口GigabitEthernet3/3指定至VLAN 70<br />2DT*Y'l$z-_B-N%BA

f#XjZ gs  !<br />
r,dU2aCW9G o
!t"M;\ Y dh+G8m,Q  interface GigabitEthernet3/4<br />
@/bK)N-@+V tVb
1r1A.tzm  switchport access vlan 80<br />~z [(I`3v Y
UgKIV;V|
 no snmp trap link-status<br />4g w"Q Ep @]V

}"d!]m[$_h_ I  !--将端口GigabitEthernet3/4指定至VLAN 80<br />@ |Iz:l-]4N{
i"a4o@w3_
 !<br /> H X!l+{)UG
S q!P g3M"zVX
 interface GigabitEthernet3/5<br />
3r-{VB| V'g ~9p!AK(f
 switchport access vlan 90<br />2Yu2FuB:l
H)]ST Tg/Y?mXJ4q
 no snmp trap link-status<br />
&}4f [B+}[Y
%l,xI)U&@R[Z%X:T?  !--将端口GigabitEthernet3/5指定至VLAN 90<br />
3pas/[0I%LJ y;oIS?]
 !<br />
5t {3W6_` ^:P,]^;Kd
 interface GigabitEthernet3/6<br /> O'H0DUm)v`-m,X
$yO_4F,^
 switchport trunk encapsulation dot1q<br />
L3F'L"[&myoe'b
O?c0@r.B?3Fat  !--启用802.1Q Trunk封装协议,即在该端口创建Trunk<br /> _%K Bi/\
,^DVgUJ3X-N(q
 switchport trunk allowed vlan 1-80<br />
h*~-CWYOQd:l .NCo(BI
 !--允许vlan 1-90在该中继线通讯<br />'Am|&VgX@;P
-Xpfba
 !--可以拒绝或允许某个VLAN访问该Trunk<br />
bIJ7h6A v:HtJ*o#n ]/h8D5_G2\l pqi
 !--从而确保未被授权的VLAN通过该Trunk,实现VLAN访问安全<br />
Z Dr@*K+`/ic
[YFW1]5r$b0G5G  switchport mode trunk<br />
@ i(nR h[ l k$r)a
o:E2lC%Q2j"pat,N  !--将该端口设置为Trunk <br />
%|E M1tt U f#Q
#{6z,u5O+M9n3w6t  description netcenter<br />
*|S:F7J1R7b)h t !y!Q(L2h9xJ6E&{'w#D+_
 no snmp trap link-status<br />7]E(mQkFKC

*kg A9?(W@{  !<br />
j7]Gd"f*ld-~ 5T"fKcim!ku1p
 interface Vlan1<br />.V Id:Km vG7q}1J

#e:t*m3Vh+QW  description netmanger<br />P k:b(zg,N3H q9pA3I
g E!\6X9iJ
 no ip address<br />$j$g*D8qq\'f{Uc;H
\1e$p1D*t}2Z+_
 !<br />
l LH*PD"ag1b @Be0I4^.Y9eO+Z;Q+c
 !--对VLAN1进行描述<br />:QWv Q-iB ^
a`9A#X6t?'v
 interface Vlan10<br /> K'o b(FM z+J?!d)f:c

1I~`7k$WD6z}\  description network center<br />
8pY ArbpJiT e lo ZK&p,R!Qs
 no ip address<br />
0w~5Lrd mC
N;j i t[ h9C  !--对VLAN2进行描述<br />6w;Vc{)I3r}^

{'qV1V%KO  !<br />
1\|S@ A9ni0\ V:N.C Uwp X'ma
 interface Vlan20<br />
0B"T$Qu7w?#c nq5x3EiP}4E:O
 description computer center<br />3z9LF-aQ9QP

J7GM+W"^vNO1H m  no ip address<br />%t0^N9\ L,o
_(\rA/@(_[~:yQ:G6A
 !<br />
"{FIE(p-zA 3S/j;ze~y)qq\
 interface Vlan30<br />iGYl2?&P(W X
u ^ Xp tI
 description network lab<br />'g.P#x [1@aO?,Z:UP
[2U)g]M[~w!_
 no ip address<br />"N A7j2Ti \

2Z i%`OMs;OV/y  !<br />
QB+[0z$?B? 4[!A oOd_
 interface Vlan40<br />dx2{T2v*hkd.V ~
w9q?B&d
 description huaxuelou<br />
D({2l[8m 6p |!A`2q)Ku
 no ip address<br />dj?-{T!W

0y0YU\/y`(BRc  !<br />
t.I#?3_V!? ;IwP1QQ @
 interface Vlan50<br />xO&g~?C
q^?1OD|(_!r'H
 description wulilou<br />
drZDVd b&Z
C9L7[]!K  no ip address<br />%x4Q+A ^ACD9[nV!g0I

:YH8tj6lHJn-i%e)p"\  !<br />
cp.b"Z+NA^c 4V2^^4v$L;_6G
 interface Vlan60<br />
2Vv)c'|*H1c b$g$O 4F j$@0`^,q^{
 description shengwulou<br />.Q5Fk"]j3ap'XM

[y@ S8EQg(OlB,F`  no ip address<br />(hqIs+\~B E

/J^(UQI\L"F U*I  !<br />3q#[?i2R8[
2r2h,Y2UF A#F~
<br /> Vh'{yw5t#H5n

9Z:I Ny/aw <br />:`7x7I~B$@oP@
.b@I/Gw2l
●Cisco Catalyst 3550-EMI配置清单<br />
%F(|%]hq _3CP2G4vb Z"@5NT s-j+M
 Building configuration...<br />
/f,F k6IY:V
1JE^XtZG8d  <br />Cp JHj{ F5b
MD/^e])J
 Current configuration : 4055 bytes<br />eK zVNo F0~f-mDL
)v`X5K8nc Uey
 !<br />8C)ha*k&^2l#h5^3M
iLQWS4HDx e
 version 12.1<br />5`d2iiY4n"Ub3E'[

@1Q9kS tLz  no service pad<br />D"sg+d pa }

\ ?d"V/SaG Jc  service timestamps debug uptime<br />
a,P+s'Xa+} _] D/Q9r;PU
 service timestamps log uptime<br />
3?i e+Si`#M$o '}1o9nq5_{8fZ4A
 no service password-encryption<br />,pTHg.u.@

`jkt$jq"~7w/jO  !<br />
\8w!w {(@i K.W.z H:T
6T[6{:\Kt#uo  hostname office<br />`.U~ }MW'{

f}{0Uw!Yb  !<br />p%P NV/Z IT)l

wAkAw|^9T#\ d.}  enable secret 5 $1$p0fU$JeyPOM0RuL.Fqfe71efHF1<br />
${+k&`(w)oh8B }a7O SFK$s
 !<br />
"ymBb(F ~k%|R
C#z@5e-[o}0_q  ip subnet-zero<br />
&xw| sLl x T)j b1[FL
 !<br /> Ir|1[[f1Q/O$l B
PM_`alP'J$D i
 !<br />
dn\&L3~~ Pjs *VN2t@8dD7F
 spanning-tree extend system-id<br />-k$kO+k crW

?0MU]L'n{,W%a[9`y  !<br />
4f*U l$|;h(K;B {;`+o%ukM#k:^G0v
 !<br />
/cK#EZu k`hF
#Ae2Io8l'w!a  !<br />
t-k/hO9X7d*h qN8QTmD)VWR
 interface FastEthernet0/1<br />0E*k/];L];k0i

T6tM[,m)A  switchport access vlan 10<br />
9i]qK B*M ^;i%\PQ
 !--将端口FastEthernet0/1指定至VLAN 10<br /> u+O*l4C%xe

!}LVKt u'RQ  no ip address<br />#?;\cQg&P
q `Y7?q5TV'~
 !<br />~Kg"aF ?)pt"\
;|$L3cu9Ce*Tj
 interface FastEthernet0/2<br /> ^#H1g)pS(M+Q

8nbk5a$t+_  switchport access vlan 10<br />!^ c~H\.kL+^'K
XU+c+}2uP
 no ip address<br />9j;w,}9s7] eZ:ZCbO
a/O y2hjw7hc]
 !<br />
G@8l5L*va9Hp:r p I4@ TT)m _w?
 interface FastEthernet0/3<br />
$PT:bs#TF6Dy%fr
e/]!}-HH"|.j4^vZ9X  switchport access vlan 10<br />
;neWf&avC1Q
KAa%F"khV v o  no ip address<br />a"H7\e9d(D
.I|QB!Cu)a
 !<br />&^Wj-mwY tn`

4pNgGS!|w  interface FastEthernet0/4<br />
.yj vO1q5G j8h7k&A!L ]o"j JZ!@8]"sH
 switchport access vlan 10<br /> b4m"fni'g| o

3nR(iGh,Q  no ip address<br />
V)_"nnKh3e(B 'w!I W.kH0z]
 !<br />mh?JxE
W@?E J/gg
 interface FastEthernet0/5<br />&tq t,[7\.jW
0u!L8V;\(B%x @
 switchport access vlan 10<br />Q4Ap:^j'`_
q'eO7n P'a/dX$C!J
 no ip address<br />
a(i&SF*]+f'S0fkEy u+~ F9m e7X7v@(K3P
 !<br />
_/B@y'q!M"iL
+a g ~vxm]  interface FastEthernet0/6<br />"g$r3AO0@[BY

(FZ X+|0?4N:E  switchport access vlan 20<br />WOw0a5D[\
3E)q_~(M
 no ip address<br /> h5f6M8{ IiG

K&m.I9v ~iX  !--将端口FastEthernet0/6指定至VLAN 20<br />
'\}1F RDV+S*qX F4Xn
0K [}A m  !<br />
IDh z4S+D!G;LK
\X`B8H  interface FastEthernet0/7<br />
||G lL%Q iH ^!A O&t,e
 switchport access vlan 20<br />
2V%~1XG m wd
IhR;l;NnHaX  no ip address<br /> ^-rG*Y5lA+q
{7_$E*^&Y+M
 !<br />
N~zhs-t^ a6h7R ~1NC o&ox*h%@
 interface FastEthernet0/8<br />:V)m-]9jS:i3]
&A+m;DxW ES
 switchport access vlan 20<br />+g3q1x b&lP![K
G [|(f ]x
 no ip address<br />
7Q4Q*S%k ~%j ~0p_GB)Nq!c
 !<br />"t:}h5G dy @A!H8l
OM?G9p(K[ }
 interface FastEthernet0/9<br />
^"W f ^J:K] WTK+um
 switchport access vlan 20<br />
*pN1S)q+?G*_T]
K6LvD?/F  no ip address<br />
9?3`N p^5{5M X&d
'@ e|'u5[a  !<br />
1p_ ` zw:fs
M"g1s%Z QuQKR  interface FastEthernet0/10<br />8|+H1F&jI
`ojk)PzOU
 switchport access vlan 20<br />`&J Lv2iE \ X1aP'yG
3_1e i G(`1^~R
 no ip address<br />
/v1~Fv3G If?
^ {#C;Ep,h2i  !<br />3G7i&SoP/?DX

9}:nm D&P-C9{  interface FastEthernet0/11<br />-V/W H&eo9]8T
%B'u&i5e2C!|
 switchport access vlan 30<br />T]t2x dy*h;T
K:\1}\e z,Y
 no ip address<br />
v$O ^?h\J| Tg*jd P/S1k1fh
 !--将端口FastEthernet0/6指定至VLAN 30<br />3C'j q#WB/q/QG#qb
A2{2T^AI+s
 !<br />gT7e T@~6NN
rIG`eb
 interface FastEthernet0/12<br />
/r2^#O0X|[ h8J
l4_y3h+lN/Q3v(`5V$c  switchport access vlan 30<br />9F B(JJo

Y l C;i.oa6~  no ip address<br />5ToN3J2tq:{
!C&tI a k.S5Ul
 !<br />e*H$H'f y!? ]6T

[t,@!g2n'nI  interface FastEthernet0/13<br />"N2i }I T~O

7oX|$UG:AoA  switchport access vlan 30<br />
Le)Dd'o
&HR7t.q8J/J2c+C  no ip address<br />#d8?"X:cP]V u

F&B8laG2C%Z^C  !<br />W-I9F%|7M!N
;U0h!O ? \2G ?)Zy)SH6d
 interface FastEthernet0/14<br />
N.by/a3T0Qv
o+rQO\fB2B`  switchport access vlan 30<br /> t(gt)U F'x,af$y
NZ C,d6@ q
 no ip address<br />
v"U"FNL+} \/}:k$m1[i7Z$i
 !<br />
!j4NT$qH~5u,|
#h%{i4e2_"jHt  interface FastEthernet0/15<br />
eW'uro }8j4d.tBz
 switchport access vlan 30<br />
2~)I)n'h/y p7[ 5@,L#]}BD9KXo
 no ip address<br />s'XY!~*y Q%G7c[ I0n

H5P6A`KC%h d+z*_;r  !<br />
7V}'Du"T)wj
M+b*ea!t I)_  interface FastEthernet0/16<br />\._*d#mLI;p0PZ
az U3[vm4z
 switchport access vlan 30<br />T~0B8l"Xj tp7Q0[ H
p7b/?H$D3WR+`
 no ip address<br />
"I n D$RN q 7B!@ i/aY9~E
 !<br />O }C,l4pv%\
#fJ V8_wSA
 interface FastEthernet0/17<br />
%|+@@:Pw*GqG Cp N7aH+SQ ^9w#I)VO
 switchport access vlan 30<br />
p3N.c|!Z3nl:C %tP#y^3y#H1b
 no ip address<br />U4?W5]5y)Tg W
2^Q8B p6~4Q z
 !<br />-O)lt#H6Io:xi)r^j

g:pd6jo  interface FastEthernet0/18<br />-?iz0S3v r

6M|IE!B^QV3P0f  switchport access vlan 30<br />7D*|nV^9]}] |2a

!ECg5?%d8R8l  no ip address<br />8^-V7e1Y,BW.Y Q

;{k%E)U\4Rir  !<br />3@#F dw$@-UH8g C

'fV&Q!YJ(jp-\  interface FastEthernet0/19<br />
:^.|?*SZ qBh1Mb
%gs1d.@c#Lgg  switchport access vlan 40<br />#vocb?*ig#q_-c
tjTR*j
 no ip address<br />qi/t8^d$t

(u+h%ytQh  !--将端口FastEthernet0/6指定至VLAN 40<br />n_K2Xrd*IQ e8@M&E
~1cL~n R8z/OI
 !<br />
3I*@g]bm1Ig
1C${)BZ7I&^~ q  interface FastEthernet0/20<br />+^ EKT2J,r;U[in
LIi:Z\n}Js
 switchport access vlan 40<br />
%IU2dg,X'T
|quca}  no ip address<br />
4J0[gKr+kl8x RdQ8li(UJ@R`
 !<br />
6Tk"Ww;fP,Z
'CsMa+Q|%[SN  interface FastEthernet0/21<br />
m1y5B$}0dg Qn
0K1hv RY-l2A  switchport access vlan 40<br />5p5pYY-tp A
s1^5G(q |"K5C
 no ip address<br />~Ov"s7q2f/A2~
S9GL{hD\
 !<br />
)s#dt n L:K$q
7s7bZ,w{!r4j  interface FastEthernet0/22<br />lM%D"Kh!\;e
-n;B/pN;R,L"zKr
 switchport access vlan 30<br />J@"edCH
5r/t$Y,V2m0dXV#n+O
 no ip address<br />
g)@S"\)V!V HT-pK!c#i$@'S
 !<br />
S(`$O,?U W/\#WM E FG;~`
 interface FastEthernet0/23<br />
'y-J.f8Id(k
]h)NC'n%U0Ap H  switchport access vlan 40<br />
r\X J5Y&[-ENk
e N6B9I)xJ:|L@`q `  no ip address<br />
3OhY3GYU
+Y ?'KBK,g2oW\2k:s  !<br />D B.Z6nY l
v7n `;dEq.x
 interface FastEthernet0/24<br />u3Rt(MB;h&@z

sx$dEr*j:b2~  switchport access vlan 40<br />t,h;z,mn _)B i*v
,z&} N jCzy
 no ip address<br />
I K s3l.?g9LS (|_5dOR^{f
 !<br />'eU"^zK oYC*J

3Z_5k [H  interface GigabitEthernet0/1<br /> [V!J5@]fmv
j`oB*M*S%p!}
 switchport trunk encapsulation dot1q<br />
I"N6z*a,Y3Z XW !SQho"K8R2xp
 !--启用802.1Q Trunk封装协议,即在该端口创建Trunk<br />(I!gK ZUUp;z:jU

d\HFb6I%M:m  switchport trunk allowed vlan 1-80<br />
[b }6L&R "xh\;o Z1e
 !--允许vlan 1-80在该中继线通讯<br />
LB6Y VO7akW? ]
c||h2Q#~#l E2jsE  switchport mode trunk<br />
.axm*]F-BU pJ F#u+nG2[\
 !--将该端口设置为Trunk <br />7tQfY'Y2X}

U5FQ*b AL7[l  no ip address<br />H!bx8_ lgY l

3r1cye#R-dv}  !<br />
L8a u Q:?
C%u5e8I5q gc  interface GigabitEthernet0/2<br />
3`\eN @&e S "fRQn5q.B q
 no ip address<br />QL0Tt%U(T$JZ

L;[Ae+k pb  !<br />}tKNS#v`U2d9m
o!c_7uO+x
 interface Vlan1<br />
1H7`.WJ+ov/l.a
hJwg!O.R3q7Y  ip address 172.16.100.12 255.255.255.0<br />5k[ z ?U8k%E
8|N"UCtq
 !--LAN1指定IP地址<br />i(G)],_(^ ~4R

5b;ug/J {1I6lyC[/L  no ip route-cache<br />
~aRO6J.W
2[e'CJ'Y  no ip mroute-cache<br />PdN G@M!WJ8G
#S'x1w"MF
 !<br />
-k~h"K P'QW
,s k,G7F#}/^cKE  ip classless<br />pIs5wq O&U{
VvLe[0Lt{
 ip http server<br /> ^p)o%^A&Do|RN5e
8yh r?Vw
 !<br />
U5Nx*]]| F7I}c])Z:P:@t [;N
 !<br />kLF^g!LA Y`
z1|+~_MSA
 !<br />8j^~1c6^8V
#E6{%n+H|] o y
 !<br />
-bj;c;e)REb m0s6xR
$| H8M1I([ GBv  line con 0<br />i'c}Y/g1c}$m$j5?_
4mIC^M
 line vty 0 4<br />0s iar.Gi/ek
1g1x g/_VjBZ
 password aaa<br />
@` l7`^u cLg7} ;c4i/s)C7Kp4O,C
 login<br />-rT Z"t,h

;Q}]T dD8p'k  line vty 5 15<br />sr"i"QmF

-{#w~XwU2x1J  login<br />
c0Kh]fEY.O#\
6z!aZu5Z1z/y4z  !<br />gr,K9`/z2K&i8z

cX,h/n(G6JF7Yrp  end<br />
CAG@6OR
"vz x2Of1|8`,S  ●Cisco Catalyst 3550-SMI配置清单<br />I6v-U6ZfED

hk UAy2S{'B~  Building configuration...<br /> Pc:ox Z#TR
%s!tSk.eK7r
 <br />.[`&jgOjt

L'Wh EN MM  Current configuration : 4055 bytes<br />"e0K}!J_)D'AC(`
!p EYDC)zE
 !<br />
Qm0psz
;v3V |A2kRsWM  version 12.1<br />
.Z6ij7U-mr6r(F(Yv/l
k*u8v$t N;{K }  no service pad<br />
(S0C_ @8{x1Q &\ kR Eq G
 service timestamps debug uptime<br />qd+u NCU
lH.jqK5K0z-c
 service timestamps log uptime<br />
Yo1dZ(qs )kTkU[ZW d4G&}8d
 no service password-encryption<br />BEc!v+A/Qa

{-a[&~9y$~%t  !<br />
7xuiS,p!RU p7R:R&y:UI%j
 hostname office<br />
Yo6nC(\FO+fmG #S7l-YT#A(cX1c
 !<br />
9rT~o c\ |H:r Gz d;M%UzjR |3mg
 enable secret 5 $1$p0fU$JeyPOM0RuL.Fqfe71efHF1<br />
A.J)W-G%m{ :_)?K$N zE
 !<br />xq4q;l*MV\:n/~

q:^d vqt  ip subnet-zero<br />R/y(K}1xUI
\9Z0f,Hi4u%I
 !<br />g.RNe c!xae!n
j |;{:r[ j
 !<br /> a/x$Z1?j2f q8q:JL

W$@YG6eD(g  spanning-tree extend system-id<br />
Ila'K GE1v1D$J N
4WF/`,{p H0SF  !<br />
\ Ynie J0idf/mH8c\
 !<br />IVH h(i8g oRK

3t#C#D)x2` W'Y  !<br />
[3Iq-~,}$~(C&MWXI /@5n&IK(E,\ ?
 interface FastEthernet0/1<br />x/|rx*U

V)vrNP*Qw)J  switchport access vlan 60<br />
5h8a c2o,vn J^ 5^6[5mzD/f O.e
 !--将端口FastEthernet0/1指定至VLAN 60<br />
8~+S)kU;\
4E9?Lv%Ywb  no ip address<br />oy ^G+^\C A
/k)xz J2h]"}
 !<br />
| A8XN ^p
^8K*~@!]4E E0r  interface FastEthernet0/2<br />Ql K)vB4j+k
#L Zg j_y/V
 switchport access vlan 60<br />(M6{vj v'P@ c
qd klz'T1_
 no ip address<br />
{I4gu\:}6c e'`$Z:m~.H/V+T"_$x
 !<br />y tQ2Bb)_5c \Rk
dWt1Fa@9r mZ+m
 interface FastEthernet0/3<br />
$L:MK ?orD7lQ}
#GL&fmG:`a  switchport access vlan 60<br />8u/h(S*e$r)yn

R5sy.`;s*s  no ip address<br /> ZC C|.G;Z

a"X Z4Y,qF$_6a  !<br />
4bF0}LAboE 'R*iA`A6^ Sx
 interface FastEthernet0/4<br />O }Q$@b*L(E

!n!|-J$`7H&]$e  switchport access vlan 60<br />"C7l+m \6mM

3b s0M-gYh.D  no ip address<br />
+Xs}5s t!A#}
$L(} j(y z5t  !<br /> I![0gP7Wd4p

"G t`:OqS X(GPi  interface FastEthernet0/5<br />%K-Do%n|*~'x,I.J[
l u"LHX`6K]
 switchport access vlan 60<br />1S?~D4mny*Hf

9afb.U*?OXK  no ip address<br />
n{OyRnI#K+YmH |\5~t ]w%@YN'p!K
 !<br />I k&E^.Qd%Y[$r
Z$J*b.v,j(^,?$]
 interface FastEthernet0/6<br /> ^9M3VJo)@Qm,L

:]%Q F kU9GL1kIm  switchport access vlan 20<br />?R%Xe|/Czr9Q

w"XK.te"U&q"bY:Z y7K  no ip address<br />
9y-e c7Z"g P'I@X;q
Q$j'e Q B@  !--将端口FastEthernet0/6指定至VLAN 20<br />
4gmKV Z/BR1k PX
a;z|Y#L/fQ+\(\s'C  !<br />
)cp'A;c$L7^ %S+}1mVK1fq([E$WQ uA P
 interface FastEthernet0/7<br />
U5a)mA\iZ%D J$qz6F3LS$s F,]
 switchport access vlan 20<br />
q"z"I7B} o { m4wT:y8M$\v%Q
 no ip address<br />
i|A6_!}2@}8hk?^
(Fl;Cq|Gv  !<br />
'RXG!NGe"V&~H
X x f`}2~1g  interface FastEthernet0/8<br />
sk3E _p*v HwdB
D2GQ lGcvj  switchport access vlan 20<br />
.N!C hi,O_:o3e
#?dF.q5c~  no ip address<br />8bj\ P+GoQp

%EBvD0R#d"D  !<br />
2E#Yf$d x`qZ [+dT"?$U'kD/fA(a#[ ^
 interface FastEthernet0/9<br />R.a!?3[Qd-e

gh9Mi5a6a5C  switchport access vlan 20<br />2r q-uG;J?*|

cQ+mj[%})I  no ip address<br />
%@H jw Veo(R
auv8o1l/[2a?  !<br />
%B%E+Qc)K JG&U~D
Ke:aQ({9q  interface FastEthernet0/10<br />.Tp*YD[4sn%f?b
GT sp.V!w+J7CGd
 switchport access vlan 20<br />\8ZQmX7O T
}2Y._?$v gm e
 no ip address<br />i#Vx!qo so:F0Or
Nb;] v3@-|)HK3W4Sn
 !<br />gvQ4TB'm0Kvlp
-uDeLo7`1oy5P
 interface FastEthernet0/11<br />
M4IWOlq 5|.N8|l`d)G2S
 switchport access vlan 80<br />
8J'S[;G Zm7z
V4C/N ~ol  no ip address<br />
b5?+e w{ T g^kxd-|E
 !--将端口FastEthernet0/6指定至VLAN 80<br />
Q _+b*T+Iu
l3`/G"p#_Md k  !<br />
En%s o5uu7}AC+Z [_ mvTQ3Y
 interface FastEthernet0/12<br />b0z)iD8V9L yJ
)VKD/HP8x!J
 switchport access vlan 80<br />1] gOfK)n/{1g `$J

o2Q[9F4kG!`  no ip address<br />M:}4R?3C!l.j

%^O-CdV'lv  !<br />
`cC]G7e nL(K7XnT
 interface FastEthernet0/13<br />|~sYi"O|

{$^ m9OYUH"\ Q  switchport access vlan 80<br />
(\b/mP9OOB Br H.si
 no ip address<br />
)kL;^ Nu j AAK .r }[.Wm1i'?
 !<br />8R7}*c4G5C{

$U%c1F+ym_m  interface FastEthernet0/14<br /> JSwNpY*R9X

NUe&n8L  switchport access vlan 80<br />,tph#n!?w
$\qrT"X:AzxSqEU
 no ip address<br />
fi@ZA N!z$W 2ypk j#pX#GVo
 !<br />
O5VX&i+HZ"J
H2g7^"{n.P{  interface FastEthernet0/15<br />$](iGG1Vu:H(r

CI#uSPn;I*h7M  switchport access vlan 80<br />
0C:r8o!b `.C:[
l*f)WC8Wy-?0c  no ip address<br />
E-I bvx0j]!v7? g$mnm,ub
 !<br />
NYQN%y3@&gc
*P |tAAA'O't&_  interface FastEthernet0/16<br />
7}H+\c8q%p ?JwYJ&D:lSX
 switchport access vlan 80<br />
F2mD od+j5sY
M;@%@gL3up n#H  no ip address<br />X3kN f:W{
MX*ZP(K6t9|/l
 !<br />s"` x/r-xS+@

ql$MvM]  interface FastEthernet0/17<br />
`n@W'@A ?5I
6~&_6K#|pa&K  switchport access vlan 80<br />G }n[SN
&G#SF2If z
 no ip address<br />'c&d-y}tNTEAc
I)V OI C@ iP Z
 !<br />
6Al:O0h_ YDNh
%{j6Q:_3C8h:r  interface FastEthernet0/18<br />
'g+P }AWAR 3kT6J:i:os} i6d-}
 switchport access vlan 80<br />jdR$H;Wo3n4l

a ~Q6T:s u"j&l  no ip address<br />Erh Ly0u}

@h.Y a+F_g;w:s  !<br />5_f'b5g V#]
6@9YQ$f T#tP8s
 interface FastEthernet0/19<br />+r#B9R1bxSd
5i"Y|0A \ [ GB
 switchport access vlan 80<br />%r?wDPj
Fb,\}2Q~oF
 no ip address<br />Ei ] v2?[6Z0VVq

@%Q/BY j2T W  !--将端口FastEthernet0/6指定至VLAN 80<br />
(ay#w-Sh.C:CB $[l MpYsq1uP0h
 !<br />%B] s/vQ0x/O
s+o \pxBt X
 interface FastEthernet0/20<br />2ff6F`2w+u-Q5[

DO:R|~&}6C  switchport access vlan 80<br />
3RS.}![ P ,s"^Nw,{ p;lm2@ r
 no ip address<br />
E#xGv8[Qrh Yb+P`
`7fc g!d~ V}.\9]  !<br />nRz%b8\6ov)OLMQb

#d[CL ug;P  interface FastEthernet0/21<br />
yw2F:a^2D y7k
#^d(F'r,^*\  switchport access vlan 80<br />
Q c'A{E@9]
cYvAbA9{^  no ip address<br />
,mu4V7U&zb@ p 8hN Q0U-C
 !<br />*qrI5d?@#t_d

'kX y2F bl M$X3Z"K  interface FastEthernet0/22<br />
\zV O:xh |?+N2d-Ir%j5P
 switchport access vlan 80<br />
6V,r+bW\S4L6a
Sf6`c3_r  no ip address<br />
'F"d-V.z1RY:E S!aU7UIT&Q
 !<br />XV @.J v2B7U
E)L8s$p\.BgOC;HU
 interface FastEthernet0/23<br />s;z ^LDk5D

9Bc2_7s*cl  switchport access vlan 80<br />
h$O6Z:@ L\4p\+@#b
)|1uYN;gD,E8_  no ip address<br />
Ei/dTQb8gK 5sY,W$[y
 !<br />
$zkhJ+Zhu4IU:Q
_h p}2hCH8W  interface FastEthernet0/24<br />&_*a[CY
0s QIv$n?1y
 switchport access vlan 80<br />
*{Wu6J3g8z (R~MK[ Lbz
 no ip address<br />
)tA|GEb I
'AJ3UO$J2d+D?1Q  !<br />B:v `ri$a)a

y6M `F%Ud ~  interface GigabitEthernet0/1<br />
0\ N3J,H:se5D(r/T'w
BLwh;u3`L  switchport trunk encapsulation dot1q<br />gl'M1E!CI%etF

3m9xL zho+HHVR  !--启用802.1Q Trunk封装协议,即在该端口创建Trunk<br />
4Kw+}Z:} !sc{1o ]gC8ol
 switchport trunk allowed vlan 1-80<br />
Ho R4{6[)L 6`9J IfW/d
 !--允许vlan 1-80在该中继线通讯<br />$A]|%gm)d%`x9h)n.W
'T)lQY|(E [
 switchport mode trunk<br />
BaM n8i"t)H M%Ye`3e]{;B
 !--从将该端口设置为Trunk <br />
^E(r} Z#?] i7JRW.v/R8D1L/Y v
 no ip address<br />
9c{j1S}V|2fS.m I9lb"C jiSuY
 !<br />$[ O6T X(BO

l f*qm @U  interface GigabitEthernet0/2<br />
"JIU6NNC
*je:^0B6C)p  no ip address<br />
:h^2NP$IY|
o4{$ZI.jF$W`  !<br />v5bl4I6yV

o2^7U H vj%R \U  interface Vlan1<br />
2ysP6X/B#Eut@])]
j,P#dD!n^  ip address 172.16.100.13 255.255.255.0<br />`|Z X VS-W3w
3H5m];Y wT
 !--为LAN1指定IP地址<br />\G@1h8ntv|/HOe:r:|

#g[-k2p%YV,yCD#@-C  no ip route-cache<br />K.A2LA/PG
|6Y]SH { i lc
 no ip mroute-cache<br />p#P+~F6KG

l+{E*AK T!C(L5g  !<br /> UpC da'}.K5Y
O _V i4q0LS
 ip classless<br />8p4l w@w

W2gGU,UPf6ih3xU.g  ip http server<br />lXrhB
(urqE c/z
 !<br />
{0R-r+_GZ(Nq (A#[:v-F;e6u S{
 !<br />
,L O[i7l?
4^})CBj2}[.aR  !<br />
7z9a1cN:Eddb'I 6t+_B\_)_q
 !<br />yY*K:]S-I+I)y

#XXy2JWq  line con 0<br />
e^3q2yN1Y'v ]F 2hBZ5ztE
 line vty 0 4<br />
^oA9S7yb]}aF
L4j(LW1zN}y  password aaa<br />*{OdhL c
pp-n;u Y1PZ6`
 login<br />
s0N6u"V2l"L
(I3E4aY4DW U B  line vty 5 15<br />P2r!k@~T8k7Q%l+H K

;a7Q4eQ^  login<br />.W.h5gX+}*V&b/q
%fP9~ U?
 !<br />
civ*zcq R}Gu8x3bELx$t
 end<br /> LF\$Ka9D'ht|
@3I_Zg oW
<br />GO4{!hQ7I Eskji0r
o K^,zxR8S:w
<br />
wOtKM%]L ]0I7z 8Y2^Yig7j.sp
●Cisco Catalyst 2950G配置清单<br />
x1y'{xqg 4l6p:B4L0p,g6HJ)N
 四台Cisco Catalyst 2950G的配置基本相同,下面仅列出VLAN 60的配置情况。<br />D B9\Rx| LUQ
YmlV^*bpY:O
 Building configuration...<br />
TkN[7zA2TQ
mv#h+L/VOK5e T(J  <br />S]+vfBT*Z*l

X^p.Z6I$_  Current configuration : 2143 bytes<br />
wO5K,w.a
"VA0F {1Ao nw  !<br />O2a:iX+L

b5]Q7S/|8L@ O  version 12.1<br />g#M BF:[!A}G F.Yz
'h0GiK4q
 no service pad<br /> s:V8X"[-`qC3M
Y;g)_n ~8J{
 service timestamps debug uptime<br />
aB/J:QA-U'u6WB %s'iKY"KN0_ dO
 service timestamps log uptime<br />K)d5Rb(k
SUa U8h4q.G
 no service password-encryption<br />Z*{:Iq G F6R,k
/B.@uRqpy
 !<br />
pX4kh x7e9KM
a2G3O|hc!m^+M:I"qF  hostname msl<br />1F)?,h$c q.@%IJE

sww H!\ KK  !<br />
2F nq,SB(N *o!Q$e],F*@K
 enable password aaa<br /> J{ `i%|!u

'k {{,R(W  !<br />R#L$hb~+X`t"u5m
pT6Psg'{;j#C
 ip subnet-zero<br />d dje7Z8Kf;y
ag&Nwsopbg
 !<br />
8vZs'}8k&V;^$W `2ve;ir t,g*~
 !<br />7vXZ*Qq k'E

&]9ybLCQm I'ub_  spanning-tree extend system-id<br />
9d;g)F Z V Zz$yKN XY!O'r
 !<br />dmos+k9z

9{v)] T+U  !<br />2zfq7llPw$c$F
5|.X[Tne
 interface FastEthernet0/1<br />(bK L'r{+h&n

N0x&i+|I  switchport access vlan 60<br />
T1ok:A'D` 9w*Zi\4B:F?t?
 no ip address<br />
s;GtH$hc*k!i4@@/I #qA tyLV
 !<br />M2M"ak0j:R4k1gi
C6I qQNpv2cP
 interface FastEthernet0/2<br />
MEo[&eq @*_%X/|HW/N
 switchport access vlan 60<br />
E-z L9MY4oH/V $jn%r5U ~ R g
 no ip address<br />;[ X!\(h4~Gip

6` G(S,s4F,a~@  !<br />,r(EK;aMkOp*x
7XZ!lp;oZK.]9D
 interface FastEthernet0/3<br />6? N:`;A6ag

+NT mr,A  switchport access vlan 60<br />
[t9H ~o;QP o 6e/lm)I X,Viz+v5YP
 no ip address<br />
O z aE+L,N7E-b.m S+E|&WkN^
 !<br />
;\R j2Qs3fARl5R!\-l
/LyO@'Bz@Y&~*[ Y  interface FastEthernet0/4<br />
$U YZ8jD'k-t$h
P Icck#K]  switchport access vlan 60<br />
%JM bn&c4VS E
[|j bcJB  no ip address<br />Y)`k z$r|'[.SJ
2Q uZ| U0z
 !<br />$SB1V.h7Mvn
1\ZH-U1^G+o3|k%l
 interface FastEthernet0/5<br />
L'c"a[g"Ea Zf:BJ@ _
 switchport access vlan 60<br />6{|[-R A
@ dp"j;v t7Y+m
 no ip address<br />'T qbCS)|

&Mkci~q/T  !<br />
cO }9z0U:@ aS4U )wUU\/OKnd-{
 interface FastEthernet0/6<br />
0E`T7G T[{NS
+L7nH?0N.o5XA  switchport access vlan 60<br />?[+Fb:_*n7FQ
1RE/\/O.Y
 no ip address<br />
D*K*U'W*\V"E-a$X~T.C x6N]D*^
 !<br />[^nj F[)u5x[2S
Q7y ]~@
 interface FastEthernet0/7<br />f5NzG_hH k*Wny-K

!D N*f~$E  switchport access vlan 60<br />n[!|n/|d,x

XLI N C-OT%w  no ip address<br />
;mT"K$s? jkC "pF Wcyv)@
 !<br />
6h-q/kfKQ G`I;]
\2?O0D#{o ag  interface FastEthernet0/8<br />O,uw0|5Zz4Xi [j
1r0G-i;\B#m$BTP
 switchport access vlan 60<br />
A!M7KOg0PS iw-o8jeEr T[
 no ip address<br />zDD@.t0c

|:?cbg5J9R p  !<br />#TSrPN E#`-d
%z7k9q2GD%N
 interface FastEthernet0/9<br />
ZY p_$v r7[
5F']3V8P0yxZ  switchport access vlan 60<br />
}m5};].qib CRJq*Be N/nH.x` Ec
 no ip address<br />M2V,bSVJ
fPK} qicV
 !<br />#a qED)c
.f6? B8JRwIGR4zw2o
 interface FastEthernet0/10<br />
z eCE,|!e 8D:Obs,d3k(`(B
 switchport access vlan 60<br />0HYS-|!?9q]7n

_P$C5a-f8^k0L  no ip address<br />+XckHwu)_n
X/i Clzps-G)C
 !<br />2h9`*?'u3R$]Puk&f
L@[)h/Q4Aod:q
 interface FastEthernet0/11<br />
o2HW9k9@
4~O.SRR4DW*c4w  switchport access vlan 60<br />GK R m$~1ya5y+k&E2C6k

~9`_u|(]C'tJ1g  no ip address<br />
[t,bQ].E%k^6e7P
6dXW.Rde)y  !<br />
,Ms!Gis"j:Z a
d0ZGc`9A5a  interface FastEthernet0/12<br />
eB,Z7^+c\,pX N V,H[Fuhf(e_%S
 switchport access vlan 60<br />{l2`2w1tt8E__&d
f!w/xf4D0f3et
 no ip address<br />5FN `w(e!a!J

8D7h3g(DJ7aZZ,PB]t  !<br />8`i c U:is W Jk0gK

`-B zlY9wh  interface FastEthernet0/13<br />
%l9[?+Oo/dq;w\ 2t7f6_|-t
 switchport access vlan 60<br />1eD:H8Z%B,J)]
_4Mi)U t!U6]
 no ip address<br />E6p z_(T
,z5TH-[7g
 !<br />
F0a[3oa&c
W.U#o9n'@ O+h?  interface FastEthernet0/14<br />
u:I-r6z7oi+P 0T%~k0q5A{ N}1u4T*P
 switchport access vlan 60<br />
d.PM!]9l'guZ| "okC j-@h ~CB
 no ip address<br /> Ig[r U;N~r.wkJ

%E"I W v-{*V*@@*H|)G  !<br />
V$yk/Q9F] F4nj!Y d@9z4| ]
 interface FastEthernet0/15<br />z*bCIE:H~2N*y0_

$xK,Jj.wPb5M  switchport access vlan 60<br />
GBu._HuVV tC)pkd#tSk9y-b%B^
 no ip address<br />0x [1Z8H!a _
:h*^*U"h)qPw
 !<br />Ua%l:E3M*m A0^^7o O
"?srC8ei1h
 interface FastEthernet0/16<br />
k3PV7X,u\
0A_1S'w` E!g  switchport access vlan 60<br />
z)q bM9hR.LO-V g!v4~ WAi
 no ip address<br />0LU.DdZ O\
Cjwoyq
 !<br />
-H"Jdf^O#n1r D-o
b&NPa$M$M T  interface FastEthernet0/17<br />
-NZ7z!e j*{:iI h3v-J?|6M,@
 switchport access vlan 60<br />
%{G'p.BEc &Z*rc kZ WE:dA
 no ip address<br />
/U e1CV8g A
U-I*tv:J/]&c.n.n ]b  !<br />
:[Be o/o%J -~ f {~0Z[ n
 interface FastEthernet0/18<br />I/mB&RGCs$kl

s.vGA(`q*Q  switchport access vlan 60<br />PITg#L1x9I~a8LU

2]&zs/T&Tp/y,h_g|!f  no ip address<br />
WSa1ta(S !{3y4F a:o_5W
 !<br />
0^5|,k4_1W5iRLYp
q.Q }9mmZvQK#tw  interface FastEthernet0/19<br />/? v.vSo3O5k

s'|o!Cw8D{[  switchport access vlan 60<br />
i C!fgNB0['c
~,a.^h^V5d  no ip address<br />
Rt/b}| e1b)UOg PY&X+cO`
 !<br />+raD2YEJZZ

6q3sd_3lP s  interface FastEthernet0/20<br />
C G/H3z4wH:H
V/y1b?K!K;a  switchport access vlan 60<br />
7dS+pT;m
U el:[6Uwm3_  no ip address<br />
l(Xm \8[,@0`w Kt)v#R5@TmfS
 !<br />
5ZpVy6wr F)o |%X X
 interface FastEthernet0/21<br />'x Tg!Tp(hY0{#J

0HBq%q6Hz T  switchport access vlan 60<br />)@E X2N#V?

pj#VU f)z  no ip address<br />
QF'},A)RE%QPP 1_F"ry0g
 !<br />
5O"oYU0D)SC xZ q0y'Nc6{ ym
 interface FastEthernet0/22<br />
k+YWE:W$a \` b4? S guG
 switchport access vlan 60<br />iBg B\v
&d8g K5|y/Dl
 no ip address<br />
Za r1v2c1^3?'s+P)b0y? nj;jbQp
 !<br />
Y(h s Y0B\ :EFLg.fFL]
 interface FastEthernet0/23<br />
u e _:M;ir%hB+q
4S$Eo^W!_]!N  switchport access vlan 60<br />
z] Q+zlh@'GZix
E7zZk#`K r%v[  no ip address<br />
:dE2J/V'|P0Q `3X,X !^.W|-Y1P-A
 !<br />G+s:o#VPF
$z"~(MBf,f
 interface FastEthernet0/24<br />o2I#AHd&qR:q

g[:ddhr  switchport access vlan 60<br />
uy3N[tM?
2]tv|^.N  no ip address<br />%] q6@ kI*b5A
`b,Eh7g3\8d
 !<br />
lzk{og%L#@#H
^%f7e^V[0A  interface GigabitEthernet0/1<br />E(gw~I,Ic5T+y
)l"z.^mt9s!b%R
 no ip address<br />(aa5hSo

Hz+O9Y {.k-v  !<br />
P:dCm3r ] H)W7|'_ccQ&o]"\
 interface GigabitEthernet0/2<br />
W5bkA&\
QX8eWJ&}el3X  no ip address<br />
*HdA7J3~+s,z l /Pt?m\+M.gh
 !<br />
,YKy,l[?I k N q6mH"_j*A
 interface Vlan1<br /> a2D_c/c,Q%mGz
l`u5x{
 ip address 172.16.100.10 255.255.255.0<br />
` C%o+BA/` N
ffl+PbMg/v8N+z  !<br />
xgj2B+| A)a@ s7z S;L7E [j
 ip classless<br />
m:u8H$H!n!yR#M S2_g2C a.J C
 ip http server<br />
Q D6l_`Bp:Q
7|ofLMJt#i:f  !<br />"v4^}{|}*R u A
aGB8L v$V`5W0Q
 !<br />5n4DjJ"S&c!a
4pzW/c+_s3t
 !<br />1h/lO:Y {X

`9h#^5R"nf['EiA  !<br />H va/V'`@z)t]
0cE,?3H(M,{
 line con 0<br />eB@Ohy5z~

%Oln'V;GzX9z  line vty 0 4<br />A2G|.tb-@"n

!U!NN HZ+K/?0[BCm)F  password aaa<br />
%o;f!VlyT ~w.`B C0^OB5W!QRh
 login<br />4OLwo8D%[tW
8x'rz o _Z{4s
 line vty 5 15<br />
n+{X'}?o}m3k[5@
/@7g T)c0u7k  login<br /> nO&g/? ym'jR2\
tQS9}m&nG:X
 !<br />
V%SZ.Zk |nh7{b
8u @'[ O/c PW%`c6g  end<br />^)?,jI8I)u'x2Gq

9c"w!NS:q2e  
-x)S({ g(U*dQ `~ Fo}{t1g$y:f

oe_&jbH&[t?} )JU1L e1j&n
                                                       
f/i S _%A 7V`'c8`1OA3U1mu5|
                                                       
'A f+f!J}e*m
o,X0ZWu0D                                                         3GFY7]T$YY

P{A:x1|P                                                        
Y+H5i(P lQ\%y
d tua1Ck zT*\                                                                                                                        

发表于 2008-10-24 00:28

                                               
:A&JeL$U{ |
g8n'w(U-_f(Y ja                                                 #k!n-[UzqR
(x.o gLe{J&F%J [N
                                                                                                                                                                                                                        好!O/iX+b@5PB-IJ
9K;~.q2JT/N$Z*Dl

;wej!W b*gn QLXZ1a"k'r6l7`
                                                       
dGOd8`7a _kR
O0P$e:H H;NEe                                                         /H5]r N%Wvm

zE?p*~0R"^8p                                                         ;d6jL+}l+sm#c

Kt6AS)Ed{8d,L {                                                        
?:SOcM#v-Z Z-S1\6K+V
                                                                                                                       

发表于 2008-10-24 14:28

                                               
(`/` R j4D.t6l*o
6_5d9D(S"?N                                                
{p(B6f8u8J7Se0K rJIDG
                                                                                                                                                                                                                        hao
| i,} }*x6e ~
Em5\~D6k8\B,f
f YYC|:a/`:~5YR "~[V-CD%j["z.PL~7B,S
                                                       
mB CE YS*k2d
,Ia:Ys gTV-M                                                        
f@m/DP;xwa
9EJ0g(qb"a]%A                                                        
|CxM7[;`P X$H8puT\;Jh_)d;Y
                                                       
hJk ~@{4w
g9c!]ID                                                                                                                        

发表于 2008-10-24 19:01

                                                d%g8U h _

V)G ~kr                                                 @ F5gH*]/CG-@5D
W.?;a%s]A!}+J
                                                                                                                                                                                                                        dddddddddddddddddddd@D ^)|)y Gy

Z2AW3^c o$]Lb
Hm1b7ozk| l*e
WY(J|1vW$n Z                                                        
/\%R Q/ie]y K.~6M }0AF%M7E'H
                                                       
7Hpn,Od D-S3u7` n3i:Z6u.A-x)\?@
                                                        1Qw:zgCD

1P.b:\3X4C's1b                                                        
xW)M ] e&u4i5c
Cut7sL T_I                                                                                                                        

发表于 2008-10-25 02:46

                                                8F&J6{Z-` U!q3HlH

a"D!CU%E.X No^N+h                                                 ?Hh3iy^
*\SH&[0b
                                                                                                                                                                                                                        有点晕的说~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是不太懂{rTfX \X%[
j E/Sq3w*d S"w

L-dX7gA;|] Wn:JL j
                                                        BSZ7T5aA K1zk-f

|Qsh)Q0^DY$QyQ                                                         X.J-_zX-k:]k9B|@,W

&Aj'B'JKsm1m                                                         +?%nE T[eA]E1n

4{a9J(ENe;[i?2~                                                        
1oL!af(s+R M 5q-aHm sOo$J5u
                                                                                                                       

发表于 2008-10-25 20:29

                                                                                                        <h2>lihai</h2>
|!b;X3\$Os2R3M&?
n8y0CT)tq+_ l                                                
V.E2riF$A1F1RZ %S1Q8~Mh7PUE
                                               
+x3q]M p#f%v R ~m{tF"Q7b
                                                                                                                                                                                                                        lihai
oEa.I h7N2J*} 8Y'Nlu{,aA

c~oj_zkd;A X[c*d$pv8og
                                                        /^6B0s1x,G Ha$m9Ap%jh

s4^_px G2bL                                                        
5rqVe5|%BDiCh
}}q\ S5D N$~2D                                                        
J5T%ZM9s*qf4B7y8{%T
2A\cAV o"k                                                        
[X3aO c0p U%HG!y)xA
                                                                                                                       

发表于 2008-10-26 02:54

                                                7u4Y;YQF`

5F*spE(Ql                                                
mwj_W 6j{"og.f9T"C$GP
                                                                                                                                                                                                                        好呀...不过要是把拓扑图也上传上来就好了
-k? |2f u B v&iC'g5x4[(AFex

@:v8mB&JI)e ha"J
f N(\}T:k                                                        
4?Z KY1Gn6Yuv)gB
!cKf#[%a'{]7w9~                                                         C~3@"W-e;t

o&vQ(PL                                                        
(gOGZrb 0`];W`'b8^0Z&r0R
                                                        &Er;l\4s M X
T7Zpx"z,V @2W%E3cNx;c8H
                                                                                                                       

发表于 2008-10-26 18:06

                                                                                                        <h2>Thank you!!ding!!</h2>
Q2fv8b@;t D.j
Vn5Pd i^                                                 )z#f#ZxM
R D!r(K'[KX-ZB%Y
                                               
q[B!iz3? bd"y1B9X3U$Sp
                                                                                                                                                                                                                       
}8A&]JrIsF
2B(N+G"pF-H@'V (_5V?O/ar9e,h

7s1L0L*B:? K                                                        
+R+q%e0jx7UB u plw,ETy G
                                                       
Rx_6Xe A :tY:_sf*n8JPv6M
                                                       
j v0Eo2S$sM WW|9LK yf
                                                       
X^ c'Qm H&`Z :VS&w"I[n9\ Tz
                                                                                                                       

发表于 2008-10-26 18:28

                                               
OS5mRdj dDO)P~U7Ny
                                                /oU"vn O Y1vJ.d

f9[XXY!m@                                                                                                                                                                                                                         斤斤计较机Ak"q{&d"?A

#{ u)a*{?
0dVp ?*m5^5f'|0A7y&F
mQ ~O&[neJA                                                         k"G)Ybf0u:V

B @5vuI@\6yR                                                         4f~a;{ U/]:g I
X}$R;Qs/Q7Y
                                                        Y8J'oV4@+||kNA

O'l,B%gi'x$U                                                         /\b9^.bV$K
i*_$w^.HJ)Q
                                                                                                                       

发表于 2008-10-27 08:53

                                                KG'i-cbI
1Ca t/l@v*_ t
                                               
]Ob1H{ Oy h]?Xk2{
                                                                                                                                                                                                                        dingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingding
(Q@_Lr'DU'G
8hG:XYd)G+F aZ!v:D` WLR:S
-]z1L/nlJ/s!Y9Y5H
                                                        Ps7c@*sS1ur

X^x5^z}j t g ks                                                         D {i K(Yd0U/N3_ q!Ev

(u k b;]Nw)M                                                         2a!Flae(| f9L
I-M+u@.XV
                                                        /w3ZgKFB
tm%rL4o,b T
                                                                                                                       

发表于 2008-10-27 09:45

                                                1L^#_D |Hk
qQ.kTvNs&?
                                               
Ey"Sk+mV a2l{|zC2m
                                                                                                                                                                                                                        看看,谢谢分享!!,P O9nM$@:~ \Ta;k

r$ltg}Ib` _ x[ux mW+_:@

P a9d6TS1x                                                        
k`-~#j9T5z2KY7JHk_
9M Ju4f_+@'p"K                                                         {jp:w2]Tc

8r2lN Qi~.o                                                         a yg4{ HX
)zo;IqB6Y"\
                                                        J\L#U-_$]:g
'y5A{7p+hQ0j K\+@
                                                                                                                       

发表于 2008-10-27 15:37

                                               
{_dkhb&W d,R"j)S!E5~'s"v
                                                1PL+_(Okg H

WD7u6seQx                                                                                                                                                                                                                         非常好 谢谢了
r_O8[)C 9oR"N[aLN

)Jwr)F}*? FJ5_^ }%N;{G6i{
                                                       
Y(D9jh2j UM0tV
k5K S]`+o                                                        
9_!N*M(IX%NG E!g6BS5d 'YI?})fJ0l:O"Bh
                                                       
,NA0p$J` X8xb g
)cR5z rI'\sZ'Lk                                                         5C8J6U VRGtdr
s*w5i#I\@
                                                                                                                       

发表于 2008-10-28 10:14

                                                K1T;{HfM s
+Pt@:H_^ IA
                                               
p W"P:a5@-ah&|U
^V;TYHg                                                                                                                                                                                                                         好/Y"Z E-_8n ^?T

t v X*Y ` rBb/];? ^/i1m/d2V%YP@o
!Q(d?6a$g
                                                       
t0_g'N5j? \!Rt0|I&m
                                                        i6W&Ab+CB

u;h(g:s'|                                                         ?k&J;v$}S5@ | ~"F

|;v1E{)a9Dr~                                                        
l.Vg.B3cpxV,a
tg1^mL5ID1d                                                                                                                        

发表于 2008-10-28 15:20

                                                1yk~ ~6oz3y;W2Z-Y

AJ ey_X)n                                                 J({-^BA"s'l
)DQ0u ji#b$Z
                                                                                                                                                                                                                        没有配过高端的!!!<br />
C!a7r.a2RE h'jA f9Fnw1HI
有点晕.....
5["FN)K3L
XukM0ES "i-p-U7C W

Tkh2WDKZc                                                        
P(D/K g[['j
.d.RDz&x*p*r                                                         !D8z(?*Uk
vJz8TQ
                                                       
;OA#QcKv4_5x
oP sog.uiT {.SK                                                        
8C g'k'G#a
#fu0\VA_g                                                                                                                        

发表于 2008-10-29 14:12

                                                (p1TW ^3eB
OV#h5Zd0x {
                                                4m^3{pC
1wV;m7^XNaAo
                                                                                                                                                                                                                        晕了L;Y7t5}aky
s4|M:Y4fQq

@0J(U |!hkas3x
Z'b o!q_b fJ                                                         2gd%|T*D]
)P-@p[o*[D
                                                       
/zJZm#itDD
G G`cQ                                                        
mV9Si_-J3v/X
!i-uGy `g q9]-Z                                                         R;o:O/S&E^h T,|

*g*xn.OZ i                                                                                                                        

发表于 2008-10-29 20:48

                                               
3K:Le3[e k3Y7SD At4}'m|d/X {
                                               
qg?K'^lfo
:OcA Xg,]                                                                                                                                                                                                                         好~^^~-_4eT6[t;M)TP
BQ `#B,^aa^'D{
G'dQrJHR
5E-~X)Y%K8n8dp:~ x&A
                                                        ,@@ A5c)l'DP)]/e
chQ!z*z"r.q
                                                        1^(Kx3i g/I7I

\K ]6|*f VW d^Z;o                                                        
%K G!B q'F+~h wYW$a sf
                                                       
tG+jE-]L:d
e%q7aiK j                                                                                                                        

发表于 2008-10-30 07:21

                                                #ju3D*~ _} V0}-G

ki R-qk4q2KC                                                 rF$A5m|

S+@ ?Pj2||[6~)S                                                                                                                                                                                                                         看不懂~~看的晕了。~Gb:E vm}2xeD{

9Kr-d(Ks-gs'T;@5|t #C4]p:Le*o

P:fViP\)Ob                                                         4D\rMj7nP
+_|8FJ8?w c n2df ~
                                                        1p6tTS^bb1i

M-a_[5Pto"q                                                        
H7{fHW
:jC\:~/o5yWv                                                        
0p za"i9DU
tc-n+W3D0v'J                                                                                                                        

发表于 2008-10-31 05:17

                                               
nqZs P7`3ke e
4w[Z6Z_%}oGg                                                 KA-iTz'D2D
Dxf a;d5{*C
                                                                                                                                                                                                                        有图就好了 还是谢谢LZ了#GI:D{8rf[8s:o

1]V3ue$Az}
D.z6d$g:Sz,bR _6J+K'i4@,Q
                                                        4R ~5v5[;?I%g
|w-[4YLbt
                                                        W.C3V5q t`*t
y#tm P3fH0Z(h.^T
                                                        ;B d9eGb%O`\&_
*y%P1i BIc;It-n
                                                        v2K9klL}M
4by@[W;F x QIf`
                                                                                                                       

发表于 2008-10-31 23:46

                                                                                                        <h2>看不懂,努力中,向高手致敬</h2>
*h:SY3R4c;M H-fM"oq
Y'Y"d$dh"Nz,c*J                                                 QP Hg'I O V

7n}&osO6mlh                                                 3o4t aE| M"Z
s%m)s F R `Z Dw
                                                                                                                                                                                                                        看不懂,努力中,向高手致敬q9b.A7f*h+\ D\j4g

#@i,y^u"RRK
-NV3bL7_id;R
O)R1eFX;|U}/V                                                        
6cK-x&o U%[
Fe2T*ND*_ d!s c#n                                                         P,g c:J|(sh
M8iQ%F [
                                                       
8CqHhe\2y$]1F%]"s
9Oo9g JgfGzo.b                                                         @;`%G/o }8^3r2?

6k/BO)t2j[G v-|                                                                                                                        

发表于 2008-11-1 20:17

                                                                                                        <h2>hjgjkgkjhgjkh</h2>
"GUQ4x4A9_ vA R$gf `)S2}R,N8S
                                               
Z%LIt7N9b%hS O^ G5IU|*iZ x P
                                               
R/q7x'\!D BSDz+P
                                                                                                                                                                                                                        hjgkjhgjkghjkjk\"`s:R0O5J-}

~+R z fJUT (?J2HT$?(r{)|\"k
L5{b_i C@
                                                       
"}R'M#Z"Rgu 4@&}lC\k@
                                                        #wjJ X,^"@ T~/uy

rRR(H+B'n~                                                        
.zO.qdm'B
%K#P{.t'Fe[                                                        
]$C:E4A*s
9HVzi!i                                                                                                                                                                         #y [kv-c&{Ez
cX2b@,nG6VpX
                                               
2BR6BM{Y!K Tn;G/n/HlIM
                                                                                                                                                                                                                        谢谢楼主提供信息,辛苦了
V%m `v4a1E^(Cx L7}(B3A8E%D!Tu

_8QpT%I d;OSGd
                                                        :? pcw~3Y1c3i"Y5tVi

Fqc/tAfJ'G                                                        
8P)j6nyN /Im zg!P;xn
                                                        $^z+Z%k K$B:{0A
j pn!J-PTPL
                                                       
G8N u0ANn$W.O+} 'I?:lV*\ Q Y7A u
                                                                                                                       

页: [1]

  © 2001-2009 Comsenz Inc.